webu-5

Eiendommen fra A til Å

---

Hovedoppdragsnummer

715205011

Ansvarlig megler

Bodil Kristin Innset, telefon 902 30 544
E-post: bodil.innset@dnbeiendom.no Prosjektmegler
DNB Eiendom AS | Nybygg Bergen Solheimsgaten 7 C | PB 7100 | | 5020 Bergen org.nr. 910 968 955

Selger/utbygger

Webu AS
v/Orkdal Regnskapskontor SA Megardsvegen 1, 7320 Fannrem
Org.nr.: 998 781 736

Eiendommen

Prosjektet Øvre Kråkenes skal oppføres på eiendommene gnr 20, bnr 6 og 1264 i Bergen kommune. 

Eiendommen skal sammenslås/fradeles/grensejusteres og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er oppgitt av selger å bli ca. 9 414 kvm BRA m². Hver seksjon i eierseksjonssameiet vil bestå av en sameieandel i henhold til tinglyst seksjonsbegjæring. Hver seksjonseier vil bli sameier med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet, samt rett til bruk av sameiets fellesarealer.

Beliggenhet «Øvre Kråkenes».

Familieboligene har sentral beliggenhet i et attraktivt og barnevennlig område på Bønes. Her bor du høyt og fritt med god utsikt og gjennomtenkte løsninger for familien. På Øverste Kråkenes blir det 6 halvparter av tomannsboliger på 179 m2 og 10 rekkehus fra 120-167 m2. Boligene får private parkeringsmuligheter og attraktive uteområder. 

Kort gange til matbutikk, barnehage, skole, lege, tannlege og frisør. Bussen stopper rett ned i veien og du kjører til både Bergen sentrum, Lagunen og Oasen på ca. 10 minutter. Bønes har også bredt tilbud av fritidsaktiviteter for barn i alle aldre, deriblant basket, håndball, fotball m.m. 

På Øverste Kråkenes bor du nær populære turdestinasjoner som Gullsteinen, Løvstakken og Langeskogen. Sistnevnte er perfekt for småbarnsfamilier, der kan man også besøke Langegården og hilse på dyrene. På varme sommerdager er det herlig med en dukkert på Kyrkjetangen nede ved Nordåsvannet.

Prosjektet

Prosjektet består av totalt 16 boenheter, fordelt 10 rekkehus fra 121 – 167 m2 BRA og 3 stk tomannsboliger (6 halvparter av tomannsbolig) på 179 m2 BRA, samt et felles garasjeanlegg. Flere av boligene har alternativ planløsning med ungdomsleilighet som tilvalgsmulighet.

Adresse

Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

Eierforhold

Selveier / eierseksjon – del av et sameie.

Boligtype

Rekkehus og tomannsboliger.

Tomtetype

Eiet tomt 

Adkomst

Adkomst fra Bergen Sentrum følg E39 Fjøsangerveien. Ta 1. avkjøring inn på E39 Fritz C. Riebers veg. Følg slak høyre inn på RV556. Kjør på RV556 Straumeveien. Ta 2. avkjøring i rundkjøring inn på RV556 Straumeveien. Etter dette første vei til høyre. Følg veien opp til toppen og prosjektet ligger da på høyre hånd.

Innhold og standard

Se vedlagt romskjema og leveransebeskrivelse i prospekt.


Fellesareal/ utomhus/ infrastruktur

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det. 

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år). 

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Parkeringsplasser, boder og sykkelparkering

Det etableres et parkeringsanlegg under del A bestående av 18 parkeringsplasser og en HC parkeringsplass. Kjøpe kan kjøpe 1. stk. parkeringsplass som tilvalg til kr 200 000 i tillegg til kjøpesummen. 

Det legges opp til sykkelparkering med 24 plasser. 

Det blir en bod pr boenhet. Bodene vil bli utført med skillevegger i nettingsystem. 

Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig/privat ledningsnett for vei, vann og avløp. Vann og avløp er tilknyttet ledningsnettet via (felles/ private) stikkledninger som vedlikeholdes for eier/sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale/erklæring er/vil kunne bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen har direkte adkomst til offentlig vei.

Sameiet

Sameiet er planlagt å bestå av totalt 16 boligseksjoner (antallet seksjoner kan ev. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven.

Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser. 

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. 

Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.

HC-parkering

Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. 

Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Vedtekter

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet og disse følger vedlagt.

Eiendommens faste, løpende kostnader

1) Felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert til kr 10,- per kvm BRA per måned for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at bl.a. forsikring av bygningsmassen, strøm i fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking, plenklipping, forretningsførsel og renhold er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. 

Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har/vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.


2) Kommunale avgifter

Kjøper betaler løpende kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing etter gjeldende satser. Kostnaden avhenger av forbruk.

Kostnader:
Til vann: Årsgebyr: kr 2.244,-. Enhetspris pr m3 vann: ca kr 8,25,-. 
Til avløp: Årsgebyr: kr 3.833,-. Enhetspris pr m3 avløp: ca kr 12,91,-. 
Vannmåleravgift kr 700,- per år.
Årsgebyr for renovasjon vil avhenge av størrelse/omfang.
Feie- og tilsynsgebyr utgjør ca kr 500,- per gang/år. Kostnaden påløper for hver feiing/tilsyn etter nærmere avtale/krav fra det stedlige brann- og feievesen.

Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside www.bergen.kommune.no og gjelder for 2020.
Det tas forbehold om hva det endelige beløpet blir.


3) Info eiendomsskatt 

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Bunnfradraget i 2020 er på kr 750.000,- for boliger. Skattesatsen for boliger 2020, er på 2,8 promille. Eiendomsskatten beregnes ut ifra eiendomsskattegrunnlaget. For boliger er eiendomsskattegrunnlaget 70 % av boligverdien fra skatteetaten/kommunal takst.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal år 2023, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 01.02.2022. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. 

Selger vil ved oppstart av tømmerarbeid varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. 

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. 

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. 

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. 

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. 

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger. 

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Forsikring

Bygningsmassen vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse. Fra overtagelsesdagen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må tegne egen innboforsikring.

Heftelser/tinglyste bestemmelser

Eiendommen selges fri for panteheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Tinglyste heftelser og forpliktelser som vil følge eiendommen er:

Fra grunnbok med gnr. 20, bnr. 6 i Bergen kommune har vi følgende 

1909/910231 06.02.1909 Utskifting Servitutten omhandler som uleselig 

1909/910232 05.03.1909 Utskifting Servitutten omhandler fremstår som uleselig 

1910/901037 14.12.1910 Utskifting Servitutten omhandler fremstår som uleselig 

1911/900253 11.01.1911 Utskifting Servitutten omhandler fremstår som uleselig 

1924/900040 05.02.1924 Bestemmelse om vannrett Servitutten omhandler fremstår som uleselig. 

1931/900286 19.05.1931 Bestemmelse om veg Servitutten fremstår som vanskelig å lese/uleselig 

1959/300552 03.02.1959 Bestemmelse om veg Servitutten omhandler «avløysing» av stetsevarende bruksrett som gnr 20 bnr 6 har på utmarken til gnr 20 bnr 2 

1960/302854 01.06.1960 Skjønn Servitutten omhandler avsagt dom i Midhordland skjønnsrett til fordel for Fana elektrisitetsverk med begjæring om at skjønn tinglyses på et antall eiendommer. 

1986/12551 18.04.1986 Bestemmelse om veg Servitutten omhandler veirett over gnr. 20, bnr. 6 i Bergen/Fana, rett til å legge vann- og kloakkledning over gnr. 20, bnr. 6, 1175 og 1176 

1986/12552 18.04.1986 Bestemmelse om veg Servitutten omhandler veirett over gnr 20, bnr 6 i Bergen/Fana, rett til å legge vann- og kloakkledning over gnr 20, bnr 6, 1175 og 1177 

1986/12553 18.04.1986 Bestemmelse om veg Servitutten omhandler veirett over gnr. 20, bnr. 6 i Bergen/Fana, rett til å legge vann- og kloakkledning over gnr. 20, bnr. 1175, 1176 

1990/3840 31.01.1990 Erklæring/Avtale Bergen kommune har ekspropriert rett til å anlegge skjæring Servitutten omhandler Bergen kommune sin rett til å anlegge skjæring mot veg Eiendommens rettigheter 

2015/947840 14.10.2015 Urådighet Rettighet hefter i knr 4601, gnr. 20, bnr. 1264 til andre enn rettighetshavere Forbud mot salg 

Gjelder denne registerenheten med flere 

Servitutten omhandler 1) Bergen tomteselskap AS sin rett til vederlagsfritt å tilknytte eiendommens private vei- og ledningsanlegg både ved nåværende og fremtidig utbygging. Bergen tomteselskap AS har krav på refusjonsbeløpet dersom nye eiendommer tilknyttes anlegget. 2) Bergen tomteselskap AS og Bergen kommune har vederlagsfritt rett til å plassere og vedlikeholde vann og avløp i eiendommens vei og til å plassere hydranter og sluk på eiendommen. 3) Eiendommen kan kun videreselges til eier av gnr. 20, bnr. 6 eller gnr. 20, bnr. 1176 til samme kjøpesum. 

Fra grunnbok med gnr. 20, bnr. 1264 i Bergen kommune har vi følgende 

1992/10378 05.05.1992 Erklæring / avtale Midlertidig forretning hvoretter Gnr. 20, Bnr. 1416 er utskilt fra B.L.A D E Gjelder denne registerenheten med flere 

2015/947840 14.10.2015 Urådighet Rettighet hefter i knr 4601, gnr. 20, bnr. 1264 til andre enn rettighetshavere Forbud mot salg

 Gjelder denne registerenheten med flere

 Servitutten omhandler 1) Bergen tomteselskap AS sin rett til vederlagsfritt å tilknytte eiendommens private vei- og ledningsanlegg både ved nåværende og fremtidig utbygging. Bergen tomteselskap AS har krav på refusjonsbeløpet dersom nye eiendommer tilknyttes anlegget. 2) Bergen tomteselskap AS og Bergen kommune har vederlagsfritt rett til å plassere og vedlikeholde vann og avløp i eiendommens vei og til å plassere hydranter og sluk på eiendommen. 3) Eiendommen kan kun videreselges til eier av gnr. 20, bnr. 6 eller gnr. 20, bnr. 1176 til samme kjøpesum.

Forholdet til offentlige planer og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan nummer 64540000, Fyllingsdalen Gnr 20 Bnr 6, og 1264; Øvre Kråkenes, Boliger, stadfestet 20.06.2019 og er regulert til rekkehus og annen veggrunn og uteoppholdsareal. Hensynssone – Bevaring naturmiljø. Kommuneplanens arealdel (KPA2018), vedtatt i Bystyret 19.06.2019, viser eiendommen som bebyggelse og anlegg, øvrig byggesone og den ligger innenfor hensynssonene vei støy – gul sone. 

Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 19.06.2020. Søknaden er utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon.

Skolekrets

Bønes skole 1-7 KL 0.7 km
Bergen kristne Grunnskole 1-10 KL 0.7 km 
Hop skole 8-10 KL 5.3 km
Storetveit skole 8-10 KL 5.2 km
Lynghaug skole 8-10 KL 5.3 km
Rudolf Steinerskolen vgs. 3.1 km 
Løvstakken barnehage 0-6 ÅR 0.3 km 
Spiren barnehage – Spiren 0-6 ÅR 0.4 km

Ta kontakt med skolekontoret i kommunen for nærmere informasjon. 

Kjøpesum, omkostninger og betalingsplan

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste.

Omkostninger

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende: 

Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi, se prisliste.
Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr per panterettsdokument kr 757,-
Oppstartskapital til sameiet kr 5.000,-.
Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes sameiet. 

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være 24 millioner, hvilket gir kr 37.500,- pr enhet. 

Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer.

Betalingsplan

Kr 250.000,- av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Meglers vederlag og utlegg (betales av selger)

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500, - inkl. mva. pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5.000, - inkl. mva. pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000, - inkl. mva. i tilretteleggingsgebyr. 

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3.500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kostnader ved avbestillinger

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. 

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Energimerking

Energimerking vil bli utført av selger og skal foreligge før overtagelse.

Selgers forbehold

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:  

  • åpning av byggelån  
  • igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
  •   at det inngås kjøpekontrakter tilsvarende minimum 55% av verdien av boligene i prosjektet iht. prisliste ved salgsstart. 

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 01.02.2022. 

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. 

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. 

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. 

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.
Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger på kr 100.000,-. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova. 

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. 

Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering. 

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Salgsvilkår

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende: 

1) Prisliste
2) Romskjema (vedlagt prospekt)
3) Leveransebeskrivelse (vedlagt prospekt)
4) Plantegning vedlagt prospekt)
5) Fasadetegninger (vedlagt prospekt)
6) Situasjonsplan/utenomhusplan (vedlagt prospekt)
7) Utkast sameievedtekter (fås ved henvendelse til megler)
8) Utkast til budsjett (fås ved henvendelse til megler)
9) Salgsprospekt datert oktober 2020, revidert august 2021
10) Reguleringsplan m/bestemmelser (fås ved henvendelse til megler)
11) Matrikkelbrev (fås ved henvendelse til megler)
12) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser (fås ved henvendelse til megler)
13) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre (fås ved henvendelse til megler) Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Salgsoppgavedato

Dette dokumentet er sist revidert dato: 24.08.2021

VIKTIG INFORMASJON

Loverket

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Bebyggelsens arealer

Arealer per bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av Utbyggers entreprenør til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Finansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken, og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.

DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Informasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.