webu-5

Bestemmelser

---

Vederlag

Meglers vederlag betales av selger.

Kommunal tilknytning

Boligens vann- og avløpssystem kobles til Bergen Kommune sitt anlegg.

Det tas forbehold om endringer som følge av krav fra kommunen.

Sameiet har ansvar for å drifte og vedlikeholde sameiets interne fellesarealer. Det vil bli opprettet en velforening for området, som vil være ansvarlig for bl.a. drift og vedlikehold av områdets fellesarealer og infrastruktur mv. Det vil bli satt krav om pliktig medlemskap i velforeningen for området.

Kommunale avgifter

Ikke fastsatt, vil bli fastsatt av Bergen kommune etter ferdigstillelse. Kommunale avgifter blir fakturert hver bolig direkte fra Bergen kommune.

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Ligningsverdi

Ligningsverdien fastsettes når boligen er ferdigstilt med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå, og er ment å uttrykke en estimert markedsverdi per kvadratmeter.

Fremdrift

Estimert byggetid er 18 mnd. fra igangsettelse. Forventet ferdigstillelse av hele prosjektet 1. kvartal 2020.

Utbygger tar forbehold om at igangsettelsestillatelse blir gitt fra Bergen Kommune.

3 måneder før forventet ferdigstillelse vil kjøper varsles skriftlig om siste frist for overtakelsesdato, som vil være å regne som en frist ihht. bustadoppføringslova.

Selgeren kan kreve overtagelse inntil 4 uker tidligere enn ovenfor nevnte siste frist til å ha boligen klar til overtagelse. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest vil foreligge ved innflytting.

Kjøpesum, omkostninger og betalingsplan

Se vedlagt prisliste.

Oppgjør og betalingsplan

Betalingsplanen videre er som følger:

Kr. 50 000,- ved kontrakt
Kr. 200 000,- ved igangsetting

Resterende ved overtagelse.

Lov om hvitvasking

Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse.

Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

Diverse opplysninger/forbehold:

Eiendommen er ikke fradelt og seksjonert på salgsstidspunktet, utbygger tar forbehold om at fradelingen og seksjonering blir godkjent. 
Eiendommens grenser og areal er ikke oppmålt på salgstidspunktet. Endelig oppmåling vil skje i tilknytning til fradeling og seksjonering av eiendommen. Selger tar forbehold om at mindre areal- og grenseavvik kan forekomme.

Det tas forbehold om at igangsetttingstillatelse blir gitt fra Bergen kommune.

Det tas forbehold om endringer i offentlige skatter og avgifter, herunder en eventuell økning av mva., tinglysningsgebyrer eller andre offentlige avgifter.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel.

Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i samme boligsameie, jf. Eierseksjonsloven §22, tredje ledd.

Alle opplysninger gitt i prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten at den generelle standarden forringes.

Dette prospektet er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg av bebyggelsen og de enkelte enhetene. Alle presentasjoner er av illustrativ karakter, og gir ikke nødvendigvis en eksakt fremstilling av det ferdige prosjekt når det gjelder endelig detaljering av interiør, fasader, materialer og omgivelser.

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i prisliste/prospekt.

Alle interessenter anbefales å sette seg inn i alt salgsmateriell før kjøp av bolig.

Dokumentenes rangeringsordning:

1) Prisliste       
2) Bindende kjøpstilbud
3) Romskjema og leveransebeskrivelse
4) Plantegning
5) Fasadetegninger 
6) Reguleringskart
7) Situasjonsplan 
8) Kjøpekontrakt (må lastes ned på prosjektets hjemmeside)
9) Selgers prospekt

-dvs. denne beskrivelse går foran tegninger/annet brosjyremateriell.

Alle 3-D-tegninger og bilder i prospekt er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og detaljer m.v. som ikke inngår i avtalen og er derfor ikke å anse som kontrakts grunnlag. Plantegninger er ment som illustrasjon, mål kan avvike.

Tillegg til kontrakt

Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen til overtagelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved eventuelt salg av nåværende bolig.

Så fremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann, vannskade, innbrudd e.l. gjøres det spesielt oppmerksom på at dette gir selger rett til en tilleggsfrist for levering uten kompensasjon overfor kjøper.

Dette forhold må også tas hensyn til ved salg av nåværende bolig da bygg forsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

Fristen for ferdigstillelse gir ikke kjøper rett til å utsette overtakelsen, såfremt overtakelse og ferdigstillelse kan finne sted tidligere og kjøper blir varslet iht. avtalt frist i kjøpekontrakt. For øvrig har utbygger rett til forlenget frist i de øvrige tilfeller som følger av loven.

Kontraktbetingelser

Grunnlaget for kontrakt mellom selger og kjøper er bestemmelsene i Bustadoppføringslova – henholdsvis Avhendingslova – alt ettersom kjøpet er foretatt i byggetiden eller etter ferdigstillelse.

Dersom kjøper overdrar sine rettigheter og plikter etter kjøpekontrakten før boligen er overtatt, er kjøper forpliktet overfor selger i henhold til kjøpekontrakten, inntil fullt oppgjør har funnet sted og boligen er overtatt.

Straks overdragelse er avtalt skal selger gi kjøper skriftlig melding om overdragelsen med opplysninger om pris og andre vilkår, herunder avtale om overdragelsen med vedlegg.

Generelle forutsetninger

Leveransebeskrivelsen sier hvilken teknisk standard som inngår i leveransen og omfatter komplett leveranse opp til beskrevet kvalitet.

Leveransen utføres ihht gjeldende forskrifter og standarder.

Dersom det ikke er beskrevet spesifikke bestemmelser i kontrakt, gjelder følgende:

  • Offentlige lover, forskrifter og standarder legges til grunn for krav til utførelse og materialbruk.
  • For øvrig gjelder Byggeforskriftene av 2010. For elektriske anlegg gjelder NEK400-2012.

Byggherre betinger seg retten til å foreta mindre endringer i materialvalg og eller løsninger på konstruksjoner e.l. som er nødvendig etter hvert som prosjektet detalj prosjekteres. Det kan også være nødvendig under detalj-prosjekteringen å gjøre endringer i situasjonsplan og plantegninger.

Endringer som følge av nye offentlige rettslige krav, kan gi utbygger rett til å kreve prisøkning. Dersom byggherre er nødt til å gjennomføre vesentlige endringer utover forannevnte bestemmelser, plikter byggherre å gi kjøper umiddelbar beskjed.

Kjøper aksepterer at det på eiendommen (både før og etter overtakelse) vederlagsfritt kan tinglyses/påheftes servitutter og erklæringer som utbygger ønsker tinglyst i forbindelse med utbyggingen av området eller for å dekke andre eiendommers behov for infrastruktur o.l. Kjøper plikter å medvirke til slik tinglysing på utbyggers forespørsel ved påføring av signaturer (ved tinglysing etter overtakelse).

Mnd fellesutgifter

Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker i felles regi og fordeles ihht. vedtektene. Det er stipulert til kr. 10-15 pr. kvm pr. mnd.
Det vil bli satt krav om pliktig medlemskap for nye beboere i velforeningen.

Omkostninger

Dokumentavgift kr. 19 400,-
Tinglysing av skjøte: 525,-
Tinglysing av pantobligasjon: 525,-Pantattest til långivers bank: 172,-
Innskudd sameie: 5 000,-

Omkostninger totalt: 25 622,-

Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet.

Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer.

Offentlige forhold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet.

Reguleringsforhold

Gjeldende reguleringsplan ID 1201_18060000

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanene for området.

VIKTIG INFORMASJON

Salgsoppgavedato

Dette dokumentet er sist revidert dato: 22.11.18

Hovedoppdragsnummer

715185010

Lovverket

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Likningsverdi

Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Meglers rett

Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.

Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

Bebyggelsens arealer

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Finansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken, og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.  

DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Inngivelse av kjøpetilbud

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig.  Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. 

Gi kun skriftlige bud.  Det samme gjelder budforhøyelser og motbud.

Budet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis.

Det første budet skal inngis på DNB Eiendom sitt budskjema påført din signatur. 

Samtidig med at du inngir første bud må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig legitimasjon (dvs. bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med ditt første bud, eller du viser legitimasjon til megler direkte. 

Førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon via SMS eller mail.  

Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg.

Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å forhøye budet på vegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis, må samtlige gi budforhøyelser skriftlig.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende bud: Innlevere direkte til megler, per e-post, per SMS eller per fax. E-postadressen, fax- og telefonnummer til det aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven. 

Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag.

Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om budet er mottatt.

Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.  

Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. 

Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal.