webu-5

Eiendommen fra A til Å

---

Hovedoppdragsnummer

715205010

Ansvarlig megler

Bodil Kristin Innset,
Telefon 902 30 544
E-post: bodil.innset@dnbeiendom.no

Prosjektmegler
DNB Eiendom AS | Nybygg Bergen

Adresse: Solheimsgaten 7 C | PB 7100 | | 5020 Bergen

Selger/utbygger

Navn: Webu AS

Adresse: v/Orkdal Regnskapskontor SA Megardsvegen 1, 7320 Fannrem

Org.nr.: 998 781 736

Eiendommen/ Fellesareal/ Utomhus

Boligene (rekkehus over to plan og leiligheter) skal oppføres på eiendommen gnr. 119 bnr.990 m.fl. i Bergen kommune. Eiendommen skal fradeles/sammenslås/grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel iht. oppdelingsbegjæringen.

Noen av boligene vil få vedtektsfestet eksklusiv bruksrett til området som er merket privat hage på situasjonsplan. Arealene er beregnet og vil ikke bli oppmålt, avvik må derfor kunne påregnes.

Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.

Adresse

Siljustølvegen, 5239 Rådal. Eksakt husnummer vil bli fastsatt før overtagelse.

Eierforhold

Selveier

Boligtype

Rekkehus /Bolighet / Leilighet

Tomtetype

Eiet tomt

Adkomst

Følg veien til Fana stadion, kjør inn Siljustølvegen og følg veien over broen, en får da prosjektet Nedre Siljustøl på høyre hånd. Det vil bli skiltet på felles visning.

Beliggenhet

Prosjektet har den perfekte beliggenhet for en travel familie med alt i umiddelbar nærhet.

Her har du korte avstander til blant annet:
- Skoler og barnehager
- Lagunen bydelssenter som tilbyr alt av hverdagsfasiliteter
- Bybanen og bussholdeplass
- Byens største handlesenter, Lagunen
- Fine turområder
- Huset Raa
- Fana Stadion
- 18 hulls golfbane
- Idrettsanlegg 

Et svært barnevennlig nabolag med familier i alle aldersgrupper

Om prosjektet


Rekkehus B1.1 – B1.3 inneholder totalt 15 rekkehus av typene C2 og D som går over to plan med inngang fra bakkeplan og uteplass i forkant.

Bygg B1.4 inneholder 5 leiligheter av typene A og B i 1. etasje og 5 boligheter over to plan av typene C og D i 2. og 3. etasje.

Bygg B1.5 inneholder 4 leiligheter av typene A og B i 1. etasje og 4 boligheter over to plan av typene C og D i 2. og 3. etasje

Nedre Siljustølen er et nytt boområde lokalisert ved et gammelt naturlandskap rett nedenfor Siljustølen, Harald og Marie Sæverud sitt hjem med sin fantastiske park som nærmeste nabo.

Husene er orientert ulikt så hvert tun og uterom er unikt. Mot sør er husene lavere og slipper inn sol og lys i utearealene mens husene vokser mot skogen i nord og tilbyr fin utsikt over området.
Boligene skal oppføres med utstrakt bruk av tre, både som konstruksjonsmateriale og som fasademateriale. Husene har et dynamisk formspråk, og det er lagt mye arbeid i at husene framstår som unike, men likevel beslektet med de andre i tunet.

Felleskapet er viktig i Nedre Siljustølen. Størrelsen av private hager er begrenset til fordel av store gjerdefrie fellesarealer der barn kan gå på oppdagelsesferd. Bilparkering er lagt ved adkomsten til området, og fra her nærmer man seg de ulike tun med sin nærlekeplass, gjennom gangveier i grønne omgivelser.  De utstrakte fellesarealene inneholder veksthus, bålplass, en bekk med broer, en ballbane, flere lekeplasser, et torg og områder med bærbusker og frukttrær. Ved den største lekeplassen ved bekken og torget er det også lagt inn et stort felleshus og et verksted, for små og store feiringer og andre initiativ. 

Samlet er dette med på å skape ett frodig «nabolandskap» som inviterer til ulike aktiviteter for både barn og voksne.

Her har man en sekvens av opplevelser langs bekken og naturdrag som knytter de ulike bomiljøene sammen. Eksisterende naturtyper blir utgangspunkt for de ulike bomiljøene. 

Solbærtunet – Felt BB1

De seks bygningene er orientert slik at de lager en variert ramme om tunet med leke- og møteplasser. Hovedsonen for lek er lagt i den miderste delen, hvor også det er lagt inn langbord og grillplass. 

Solbærtunet har fokus på lek i oversiktlige og trygge omgivelser. Et samlingsted for familier hvor man kan ha et felles måltid og leke med barna i naturen. I solbærtunet er det også frukthage, gress/parsellhager og felles drivhus som gir rom for dyrking, oppdaging og samarbeid. Boligene som ligger på bakkeplan vil få private hager i forkant som grenser til felles området. Tunet knyttes sammen av gruset gangveier som gir myke overganger.

Første salgstrinn i Solbærtunet består av byggene B1.1 – B1.5 og inneholder 33 boliger med leiligheter fra 49,9 m2 til 64,3 m2 og rekkehus/boligheter over to plan i størrelsen fra 99,8 m2 til 130,4 m2. På et senere tidspunkt kommer andre salgstrinn i Solbærtunet for salg, som er bygg B.1.6 som inneholder 4 rekkehus over to plan i 1. og 2. etasje. Samt leiligheter på ett plan i 3. og 4. etasje.

Innhold og standard

Se vedlagte leveransebeskrivelse med tilhørende romskjema.

Boder og parkeringsplasser

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett.

For de boligene som har angitt tilvalg på parkering i prislisten, kan kjøpe carport for kr 50 000 som tilvalg i tillegg til kjøpesummen. Leilighetene på ett plan i trinn 1 kan ikke kjøpe parkeringsplass i prosjektet.

Utbygger vil avsette 2 stk. p-plasser til Bildeleringen i prosjektet.

Alle boligene vil få tildelt en sportsbod. For de som har p-plass i carport vil de ha tilhørende sportsbod ved parkering. Øvrige plasseringer av boder er ved parkeringsplassen eller i kjeller til B2.4 eller B3.3. Gjesteparkering på oppmerkede plasser.

For de som kjøper med parkeringsplass, vil det være mulig å bestille ladepunkt for el-bil som tilvalg.

Vei, vann og avløp

Felles, privat stikkledning fra offentlig nett.

Sameiet

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.

Området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt 187 boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. 

Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonen(e) som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser.

Eiendommen vil bli seksjonert, og registrert med utgangspunkt i mønstervedtekter for sameier. Det er inngått avtale om forretningsførsel med Vestbo BBL, og Ernst & Young er engasjert som revisor for sameiet. Det blir ved registrering innmeldt et styre bestående av representanter fra utbygger og forretningsfører. Dette styret blir sittende frem til prosjektet er ferdigstilt. Så snart prosjektet er ferdig innflyttet, vil det bli avholdt et ekstraordinært årsmøte, hvor det velges nytt styre. 

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforeningen. Alle seksjonseierne plikter å være medlem og betale sin andel av kontingent for felles fasiliteter som til enhver tid vedtas på årsmøtet. Medlemskontingenten pr boenhet er på tidspunktet ved utarbeidelsen av dette dokumentet ikke avklart.

Eiendommens faste, løpende kostnader

Det tas forbehold om hva det endelige beløpet blir.

1) Felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert til kr 20,- pr. BRA pr. måned for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, tv- og internett, forretningsførsel, revisjon og styrehonorar, felles vedlikehold og felles drift. Budsjett forslaget tar kun utgangspunkt i normal drift, og sameiet vil få noen ekstra kostnader når felles fasiliteter er ferdige. Se også utkast til vedtekter for mer informasjon. Dette kan enten kreves inn gjennom felleskostnader eller gjennom velforeningen. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har/vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

2) Info eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Bunnfradraget i 2020 750.000,- for boliger. Skattesatsen for boliger 2020, er på 2,8 promille. Eiendomsskatten beregnes ut ifra eiendomsskattegrunnlaget. For boliger er eiendomsskattegrunnlaget 70 % av boligverdien fra skatteetaten/kommunal takst.

3) Eventuelle andre offentlige avgifter

Kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres den enkelte seksjonseier direkte fra kommunen.

Kjøper betaler løpende kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing etter gjeldende satser. Boligen vil få egen vannmåler/evn. leie for vannmåler fra kommunen kr 700,- pr år pr bolig. Kostnaden avhenger av forbruk.

Kostnader
til vann: Årsgebyr: kr 2.244,-. Enhetspris pr m3 vann: ca kr 8,25,-. Kostnader til avløp: Årsgebyr: kr 3.833,-. Enhetspris pr m3 avløp: ca kr 12,91,-. Vannmåleravgift kr 700,- per år.

Se kommunens hjemmesider for ytterligere informasjon og for priser for andre løsninger. Feiegebyr koster ca kr 500,- per pipeløp.

Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside www.bergen.kommune.no og gjelder for 2020.

4) Fjernvarme

Boligene varmes opp med fjernvarme fra BKK varme. Kostnader ved forbruk belastes den enkelte enhet.  

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Estimert byggetid er 16 måneder fra bestilling av det enkelte hus. Bestilling av det enkelte hus forutsetter at 60 % av enhetene i huset er solgt. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. 

Selger vil ved oppstart av tømrerarbeid varsle kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht bustadoppføringslova.

Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Utleie

Boligen har ingen egen utleieenhet men kan leies ut i sin helhet, dog kun til boligformål. Iht vedtekter for sameiet, så skal styret underrettes ved utleie. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Heftelser/tinglyste bestemmelser

Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner.

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 

4601/119/990:
05.10.1839 - Dokumentnr: 900001 - Utskifting
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Bemerkning: Ikke lesbart
Gjelder denne registerenheten med flere 

25.09.1891 - Dokumentnr: 909625 - Erklæring/avtale
Grunnavståelse til Osbanen 
Bemerkning: Ikke lesbart
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

04.09.1918 - Dokumentnr: 900388 - Bestemmelse om veg
Bemerkning: Ikke lesbart
Rettighetshaver:  Knr:4601 Gnr:119 Bnr:20
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

16.11.1921 - Dokumentnr: 900268 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver:  Knr:4601 Gnr:119 Bnr:28
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om bruksrett 
Med flere bestemmelse
Bemerkning: Ikke lesbart
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

02.12.1921 - Dokumentnr: 902225 - Elektriske kraftlinjer
Bemerkning: Ikke lesbart
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere 

12.09.1922 - Dokumentnr: 910105 - Bestemmelse om vannrett
Bemerkning: Ikke lesbart
Rettighetshaver:  Knr:4601 Gnr:119 Bnr:28
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere 

20.12.1932 - Dokumentnr: 905426 - Bestemmelse om veg
Bemerkning: Gjelder grunnavståelse til utbedring av bygdeveisparsell 
Sørås - Steinsvikøren 
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere 

05.07.1947 - Dokumentnr: 303426 - Bestemmelse om veg
Bemerkning: Handler om en skylddelingsforretning.
Rettighetshaver:  Knr:4601 Gnr:119 Bnr:90
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere 

02.02.1950 - Dokumentnr: 300690 - Bestemmelse om veg
Bemerkning: Handler om en skylddelingsforretning
Rettighetshaver:  Knr:4601 Gnr:119 Bnr:105
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere 

04.03.1950 - Dokumentnr: 301476 - Bestemmelse om veg
Bemerkning: Handler om en skylddelingsforretning.
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:107
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om vannledning
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere 

16.04.1955 - Dokumentnr: 302821 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver:  Knr:4601 Gnr:119 Bnr:105
Bestemmelse om vannledning
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere 

05.01.1957 - Dokumentnr: 300103 - Skjønn
Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere 

01.02.1958 - Dokumentnr: 300503 - Skjønn
I anledning veigrunn til veianlegget Rådal-Håvardsthun-Flesland 
Bemerkning: Erstatning ifm veianlegg Rådal – Flesland flyplass
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

07.11.1961 - Dokumentnr: 306887 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket 
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v. 
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

04.02.1966 - Dokumentnr: 300767 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver:  Knr:4601 Gnr:119 Bnr:232
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere 

03.06.1969 - Dokumentnr: 303896 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver:  Parsell av bnr. 3 
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere 

10.07.1970 - Dokumentnr: 305344 – Skjønn Elektriske kraftlinjer
Bemerkning: Gjelder ekspropriasjon ifm  høyspentlinje benevnt Folldalslinjen.
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere 

02.08.1973 - Dokumentnr: 990204 – Utskifting
Bemerkning: Kartverket har ikke dette dokument i sitt arkiv
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere 

07.05.1980 - Dokumentnr: 11048 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver:  Knr:4601 Gnr:119 Bnr:369
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere 

16.04.1985 - Dokumentnr: 11499 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver:  Knr:4601 Gnr:119 Bnr:75
Kan overføres til eventuelle fradelte tomter 
Tilkoblingsrett for bnr. 3 vederlagsfritt 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere 

11.09.1989 - Dokumentnr: 30635 - Best. om vann/kloakkledn.
Med flere bestemmelser
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere 

13.09.2011 - Dokumentnr: 731171 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:698
Overført fra: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere 

19.09.2018 - Dokumentnr: 1294235 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:981
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:982
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:119 Bnr:989
Kan ikke slettes uten samtykke fra:  Bergen Kommune
Org.nr: 964 338 531
Rettigheten gjelder også for senere fradelte parseller fra bnr. 981, 982 og 989
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg
Bestemmelse om overvannsledning 

19.09.2018 - Dokumentnr: 1294235 - Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner
Rettighetshaver:  Knr:4601 Gnr:119 Bnr:981
Rettighetshaver:  Knr:4601 Gnr:119 Bnr:982
Rettighetshaver:  Knr:4601 Gnr:119 Bnr:989
Kan ikke slettes uten samtykke fra:  Bergen Kommune
Org.nr: 964 338 531
Rettigheten gjelder også for senere fradelte parseller fra bnr. 981, 982 og 989
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av kabler/ledninger
Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærhet av kabler/ledninger

20.10.2017 - Dokumentnr: 1164521 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4601 Gnr:119 Bnr:3
Elektronisk innsendt

Forholdet til endelige offentlige planer

Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig- og blokkbebyggelse. Følgende rammetillatelser for prosjektet foreligger:

Utenomhusanlegg, delfelt BB2, BB2 BB4 datert 22.05.2019 og omhandler utenomhusanlegg med parkeringsplasser og carporter/støyskjerming, lekeplasser utenomhusareal, kryssing av bekk og avfallspunkt.
Utenomhusanlegg, delfelt BB3 datert 11.05.2020.
Nybygg rekkehus B1.1 datert 10.05.2019 og omhandler oppføring av bolighus i rekke på 2 etg med totalt 5 enheter.
Nybygg rekkehus B1.2 datert 10.05.2019 og omhandler oppføring av bolighus i rekke på 2 etg med totalt 5 enheter.
Nybygg rekkehus B1.3 datert 10.05.2019 og omhandler oppføring av bolighus i rekke på 2 etg. med totalt 5 boenheter.
Nybygg lavblokk B1.4 datert 10.05.2019 og omhandler oppføring av lavblokk på 3 etg med totalt 10 boenheter.
Nybygg lavblokk B1.5 datert 10.05.2019 og omhandler oppføring av lavblokk på 3 etg med totalt 8 boenheter.
Nybygg lavblokk B1.6 datert 10.05.2019 og omhandler oppføring av lavblokk på 4 etg med totalt 11 boenheter.
Nybygg rekkehus, B2.1 datert 10.05.2019 og omhandler oppføring av bolighus i rekke på 2 etg med totalt 5 enheter.
Nybygg rekkehus B2.2 datert 10.05.2019 og omhandler oppføring av rekkehus i 2 etg med totalt 5 enheter.
Nybygg lavblokk B2.3 datert 10.05.2019 og omhandler oppføring av lavblokk på 3 etg med totalt 8 enheter.
Nybygg lavblokk B2.4 datert 10.05.2019 og omhandler oppføring av en lavblokk på 4 etg + underetasje med totalt 11 boenheter.
Nybygg blokk/bygård/terrassehus BB3 datert 24.02.2020 og omhandler oppføring av høyhus på 5 etg med totalt 12 boenheter.

Tomtearealet som omfattes av utenomhusplanen er oppgitt til 28 402 kvm. Tiltaket ligger innenfor BKK sitt konsesjonsområde for fjernvarme og skal tilknyttes fjernvarmeanlegget. 

Reguleringsplaner på grunnen:
PlanID: 61720000
Plannavn: Ytrebygda. Gnr 119 Bnr 3, Grønstølen Boligområde
Ikrafttredelsesdato: 18.02.2015
Dekningsgrad: 100 %

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunn)
61720000 - Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (78 %)
61720000 - Uteoppholdsareal (18,0 %)
61720000 - kjøreveg (1,9 %)
61720000 – Gate med fortau (0,8 %)
61720000 – Annen veggrunn, tekn. anlegg (0,5 %)
61720000 - Turvei (<0,1 %)
61720000 - friområde (<0,1 %) 

Hensynsoner (Reguleringsplaner på grunnen)
61720000 – Frisiktsone (<0,1 %)
61720000 – Rød sone T-1442 (<0,1 %)

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom
30150001 – Yttrebygda gnr. 119 bnr 75, 3 mfl. Rå – Sørås
Ikrafttredelsesdato 08.05.1981

Reguleringsplaner under arbeide
65710000 - Fana. Gnr 119 M.fl., E39/rv 580 Rådal-Sørås

Kommuneplan
PlanID 65270000
Plannavn: Bergen: Kommuneplanens arealdel 2018
Ikrafttredelsesdato: 19.06.2019
Dekningsgrad: 100%

65270000 – Bebyggelse og anlegg (100 %)
65270000 – Grønnstruktur (<0,1%) 

Hensynssoner i kommuneplanen
65270000 – Luftkvalitet – gul sone (20,8 %)
65270000 – Vei støv – gul sone (74,9 5)
65270000 – Vei, støv – rød sone (6,4 %)

Planer i nærheten av eiendommen
63780000 – Ytrebygda. gnr 119 bnr 3,35, del av Fana Station
62000000 – Ytrebygda/Fana. Gnr 119 mfl., endring av reguleringspla E 39/RV 580 Rådal-Sørås
30530000 – Ytrebygda. Gnr 119 bnr 30, Rå
30150000 – Ytrebygda. Gnr 119 bnr 3 og 75, gnr 120 bnr 10, Rå- Sørås
18160000 – Ytrebygda/Fana. Gnr 119 E 39/R 580 Rådal - Sørås
16790000 – Ytrebygda. Gnr 119 bnr 5, 148 mfl, Vestre Rå
15760000 - Ytrebygda. Gnr 39, 119 og 12, Råstølen
9470000   - Ytrebygda. Rv 580 flyplassvegen, Rådal – Birkelandskrysset, gang-/sykkelveg

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:

Det er gitt flere rammetillatelser til bygging av garasjeuthus, boligbygg på 3 og 4 etg. og rekkehus på eiendom gnr. 119 bnr. 990. 

Andre opplysninger
Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/ forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak. Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. Berøringsgrad 100,0 %. Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Skolekrets

Ta kontakt med skolekontoret i kommunen for nærmere informasjon.

Skeie skole (1-7 kl.) - 1,5 km
Zinken Hopp skole (6-7 kl.) - 1,6 km
Søråshøgda skole (1-7 kl.) - 1,9 km
Skjold skole (1-7 kl.) - 2,5 km
Rå skole (8-10 kl.) - 0,6 km
Rådalslien skole (8-10 kl.) - 1 km
Nordahl Grieg vgs.  - 1 km
Helgatun barnehage (3-6 år) - 0,8 km
Akasia Råtun skole (0-6 år) - 0,8 km

Kjøpesum, omkostninger og betalingsplan

Se vedlagte prisliste

Omkostninger

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:

Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 757,-

Á konto innbetaling til sameiet kr 5.000,
Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes sameiet. 

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være NOK 5.592,- pr kvm BRA for boligen, hvilket gir en dokumentavgift pr BRA på kr 139,80,-. Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet.
Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer.

Betalingsplan

Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.
Kr 250.000,- av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.

Meglers vederlag og utlegg (betales av selger)

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500,- pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5.000,- pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000,- i tilretteleggingsgebyr. 

Selger dekker også følgende utlegg til megler: 
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,- 
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,- 
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift 
Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Kostnader ved avbestillinger

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.

Energimerking

Energimerking av boligen skal utføres av selger og vil foreligge før overlevering. Energimerking må foreligge for å få utstedt ferdigattest.

Selgers forbehold

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:

  • åpning av byggelån
  • igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
  • at det inngås kjøpekontrakter på 60 % av enhetene pr. hus.

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest 15.01.2021.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. 

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. 

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Er det motsetninger mellom areal oppgitt på tegning vs i prisliste, så gjelder prisliste foran tegning.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. 

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 30.000,-. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.
Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. 

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering. 

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Utenomhus og felles fasiliteter etableres iht. LARK plan/utenomhusplan for de områder som faller inn under felt BB1. Øvrige felles fasiliteter/utenomhus områder vil etableres senere i utbyggingen for de ulike trinn, selv om de er nevnt og vises som 3D illustrasjoner i dette prospektet.  

Salgsvilkår

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1. Prisliste
2. Romskjema
3. Leveransebeskrivelse
4. Plantegning
5. Fasade og snittegninger
6. Situasjonsplan/utenomhus
7. Reguleringsplan
8. Etasjeoversikt

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Salgsoppgavedato

Dette dokumentet er sist revidert dato: 18.06.2020

VIKTIG INFORMASJON

Lovverket

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Bebyggelsens arealer

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Tilvalg og endringer

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer.  Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. 

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene.  Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider.  Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. 

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Finansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken, og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. 

DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig.  Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. 

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.