webu-5

Eiendommen fra A til Å

---

Oppdragsnummer

715215001

Ansvarlig megler/Kontaktperson

Bodil Kristin Innset, telefon 902 30 544
E-post: bodil.innset@dnbeiendom.no
Prosjektmegler 
DNB Eiendom AS | Nybygg Bergen
Solheimsgaten 7 C | PB 7100 | | 5020 Bergen
org.nr. 910 968 955

Selger/Utbygger

Webu AS 
v/Orkdal Regnskapskontor SA Megardsvegen 1, 7320 Fannrem
Org.nr.: 998 781 736

Eiendommen

Boligene (rekkehus) skal oppføres på eiendommen gnr. 119, bnr. 981 i Bergen kommune.

Eiendommen skal sammenslås/fradeles/grensejusteres og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel og eiendommen vil bli seksjonert. Ift. informasjon fra kommunen, så er grunneiendommen oppgitt til å være ca. 2 790 kvm. Endelig oppmåling vil skje i tilknytning til fradeling og seksjonering av eiendommen. Hvert rekkehus (seksjon) vil bestå av en sameierandel iht. oppdelingsbegjæringen. 

Boligene vil få vedtektsfestet eksklusiv bruksrett til området som er merket privat hage på situasjonsplan. Arealene er beregnet og vil ikke bli oppmålt, avvik må derfor kunne påregnes. 

Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.

Adresse

Siljustølvegen 80-102, 5239 Rådal

Eierforhold

Selveier

Boligtype

Rekkehus

Tomtetype

Eiet tomt

Adkomst

Følg veien til Fana stadion, kjør inn Siljustølvegen og følg veien over broen, en får da prosjektet Nedre Siljustøl på høyre hånd. Det vil bli skiltet på felles visning.

Beliggenhet

Prosjektet har den perfekte beliggenhet for en travel familie med alt i umiddelbar nærhet. 

Her har du korte avstander til blant annet:

- Skoler og barnehager
- Lagunen bydelssenter som tilbyr alt av hverdagsfasiliteter
- Bybanen og bussholdeplass
- Byens største handlesenter, Lagunen
- Fine turområder
- Huset Raa
- Fana Stadion
- 18 hulls golfbane
- Idrettsanlegg

Et svært barnevennlig nabolag med familier i alle aldersgrupper

Om Prosjektet

Nedre Siljustølen er et nytt boområde lokalisert ved et gammelt naturlandskap rett nedenfor Siljustølen, Harald og Marie Sæverud sitt hjem med sin fantastiske park som nærmeste nabo.

Her kommer nå de siste 12 rekkehusene i dette prosjektet. Boligene skal oppføres med utstrakt bruk av tre, både som konstruksjonsmateriale og som fasademateriale. Husene har et dynamisk formspråk, og vi har lagt ned mye arbeid i at husene framstår som unike, men likevel beslektet med de andre i tunene.

Hver bolig går over 3 plan der 1. etasje inneholder en romslig entre med mulighet for garderobe (tilvalg) samt wc/vaskerom. Videre så har man i 2. etasje et fint kjøkken med spiseplass og noen har utgang til balkong samt stue med utgang til husets bakside. Til slutt så har man hele 4 soverom og bad/WC beliggende i 3 etasje. Totalt sett så fremstår planløsningen som velfungerende og godt gjennomtenkt. Det medfølger både en innebod lokalisert mellom kjøkken og stue og en utebod med adkomst fra inngangspartiet.

Innhold og standard

Se vedlagte leveransebeskrivelse med tilhørende romskjema.

Utomhus/infrastruktur

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger.  Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Parkeringsplasser, boder og sykkelparkering

Parkering på åpen p-plass langs med flyplassvegen.

For de boligene som har angitt utendørs biloppstillingsplass som tilvalg i prislisten, kan kjøpe biloppstillingsplass for kr 20 000 i tillegg til kjøpesummen.

Utbygger vil avsette 2. stk. p-plasser til Bildeleringen i prosjektet.

For de som kjøper parkeringsplass vil det være mulig å bestille ladepunkt for el-bil som tilvalg.

Vei, vann og avløp

Felles, privat stikkledning fra offentlig nett.

Vann og avløp er tilknyttet ledningsnettet via (felles/ private) stikkledninger som vedlikeholdes for eier/sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale/erklæring er/vil kunne bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen har direkte adkomst til offentlig vei.

Sameiet

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøte.

Hele området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt 187 boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. 

Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser.

Eiendommen vil bli seksjonert, og registrert med utgangspunkt i mønstervedtekter for sameier. Det er inngått avtale om forretningsførsel med Vestbo BBL, og Ernst & Young er engasjert som revisor for sameiet. Det blir ved registrering innmeldt et styre bestående av representanter fra utbygger og forretningsfører. Dette styret blir sittende frem til prosjektet er ferdigstilt. Så snart prosjektet er ferdig innflyttet, vil det bli avholdt et ekstraordinært årsmøte, hvor det velges nytt styre.

Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.

Parkeringsplasser

Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne

Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.

Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforeningen. Alle seksjonseierne plikter å være medlem og betale sin andel av kontingent som til enhver tid vedtas på årsmøtet. Medlemskontingenten pr boenhet er på tidspunktet ved utarbeidelsen av dette dokumentet ikke avklart. 

Vedtekter

Det er utarbeidet utkast til vedtekter. Disse kan fås ved henvendelse til megler.

Eiendommens faste, løpende kostnader

Eiendommens faste, løpende kostnader:
Det tas forbehold om hva det endelige beløpet blir.

1) Felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert til kr 20,- pr. BRA pr. måned for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, TV og internett, forretningsførsel, revisjon og styrehonorar, felles vedlikehold og felles drift.  Budsjett forslaget tar kun utgangspunkt i normal drift, og sameiet vil få noen ekstra kostnader når felles fasiliteter er ferdige. Se også utkast til vedtekter for mer informasjon. Dette kan enten kreves inn gjennom felleskostnader eller gjennom velforening.

Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har/vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

2) Kommunale avgifter 

Kommunale avgifter faktureres den enkelte seksjonseier direkte fra kommunen. Dette er en samlefaktura for eiendomsskatt, feiing med tilsyn, renovasjon, bossug og vann og avløp.

Kjøper betaler løpende kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing etter

gjeldende satser. Boligen vil få egen vannmåler/evn. leie for vannmåler fra kommunen kr 700,- pr år pr bolig. Kostnaden avhenger av forbruk.

Kostnader

til vann: Årsgebyr: Ca. kr 2.244, -. Enhetspris pr m3 vann: ca. kr 8,25,-. Kostnader til avløp: Årsgebyr: Ca. kr 3.833, -. Enhetspris pr m3 avløp: ca. kr 12,91,-. Vannmåleravgift kr 700,- per år.

Se kommunens hjemmesider for ytterligere informasjon og for priser

for andre løsninger. Feiegebyr koster ca. kr 500,- per pipeløp.

Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside www.bergen.kommune.no og gjelder for 2020.

Det tas forbehold om hva det endelige beløpet blir.

3) Info eiendomsskatt 

Det er ifølge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Bunnfradraget i 2021 er på kr 750.000, - for boliger. Skattesatsen for boliger 2021, er på 2,8 promille. Eiendomsskatten beregnes ut ifra eiendomsskattegrunnlaget. For boliger er eiendomsskattegrunnlaget 70 % av boligverdien fra skatteetaten/kommunal takst.

4) Fjernvarme

Boligene varmes opp med vannbåren varme fra fjernvarme fra BKK Varme. Kostnader ved forbruk belastes den enkelte enhet. For rekkehusene, bolighetene og leilighet 55, 56, 57 og 58 gjelder vannbåren varme i gulv i entrè, stue (plan 1), kjøkken og bad. Øvrige leiligheter får vannbåren varme i baderomsgulv og viftekonvektor/ radiator i stue.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Estimert byggetid er ca. 16-18 måneder fra selgers vedtak om igangsettelse. Det forutsettes ca. 60% salg (ca. 7 salg). Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. 

Selger vil ved oppstart tømmerarbeid varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. 

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlige varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. 

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. 

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Utleie

Boligen har ingen egen utleieenhet, men kan leies ut i sin helhet. Iht. vedtekter for sameiet, så skal styret underrettes ved utleie. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Forsikring

Bygningsmassen vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse. Fra overtagelsesdagen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må tegne egen innboforsikring.

Heftelser/tinglyste bestemmelser

Boligen selges fri for panteheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Tinglyste heftelser og forpliktelser som vil følge eiendommen er:

2017/1269329 14.11.2017 Erklæring/avtale

Servitutten omhandler bestemmelse om solidarisk ansvar for drift og vedlikehold av fellesanlegg. Gjelder denne registerenheten med flere og kan ikke slettes uten samtykke fra Bergen kommune.

2017/1269329 14.11.2017 Erklæring/avtale

Rettighetshaver Bergen Tomteselskap AS

Rettighetshaver: BTS Utvikling AS

Servitutten omhandler bestemmelse om tilknytning til vei- og ledningsanlegg.

2017/1269329 14.11.2017 Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Bergen Kommune
Rettighetshaver: Bergen Tomteselskap AS
Rettighetshaver: BTS Utvikling AS

Servitutten omhandler bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

2017/1269329 14.11.2017 Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Bergen Kommune

Rettighetshaver: Bergen tomteselskap AS

Rettighetshaver: BTS Utvikling AS
Servitutten omhandler bestemmelse om hydranter og sluk

2018/1294278 19.09.2018 Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: knr.: 4601 Gnr.: 119, Bnr.: 982
Rettighetshaver: Knr.: 4601 Gnr.: 119, bnr.: 989
Rettighetshaver: Knr.: 4601 Gnr.: 119, Bnr.: 990

Servitutten omhandler bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler. Rettigheten gjelder også for senere fradelte parseller fra Bnr.: 982, Bnr.: 989 og Bnr.: 990. Videre så gjelder det bestemmelse om overvannsledning, bestemmelse om endring i terreng i nærheten av anlegg/ledninger/kabler. Gjelder også bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger. Kan ikke slettes uten samtykke fra Bergen kommune.

2018/1294278 19.09.2018 Bestemmelse om spillvann, drensvann, stikkrenner
Rettighetshaver: knr.: 4601 Gnr.: 119, Bnr.: 982
Rettighetshaver: Knr.: 4601 Gnr.: 119, bnr.: 989
Rettighetshaver: Knr.: 4601 Gnr.: 119, Bnr.: 990

Rettigheten gjelder også for senere fradelte parseller fra Bnr.:982, 989 og 990

Servitutten omhandler bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærhet av kabler/ledninger samt bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger. Kan ikke slettes uten samtykke fra Bergen Kommune.

Forholdet til endelige off. planer og rammet.

Forholdet til endelige offentlige planer og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig- og blokkbebyggelse. Følgende rammetillatelser for prosjektet foreligger:
Utenomhusanlegg, delfelt BB1, BB2 BB4 datert 22.05.2019 og omhandler utenomhusanlegg med parkeringsplasser og carporter/støyskjerming, lekeplasser utenomhusareal, kryssing av bekk og avfallspunkt.

Tiltaket krever dispensasjon fra reguleringsplanens arealdel-plankart fra plassering av avkjørsel fra BB4 og bestemmelsesområde#2, regulert planeringshøyde C+ og plassering av renovasjonsanlegg – denne er gitt. Videre så krever tiltaket også dispensasjon fra reguleringsplanens arealdel § 1.7-parkering, dette er innsendt som egen sak.

Reguleringsplaner på grunnen:

PlanID: 61720000

Plannavn: Ytrebygda. Gnr. 119 Bnr. 3, Grønstølen Boligområde

Ikrafttredelsesdato: 18.02.2015

Dekningsgrad: 100 %

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunn)
61720000 - Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (100 %)
61720000 - Uteoppholdsareal

61720000 – Gate med fortau (< 0,1 %)

61720000 – Annen veggrunn, tekn. anlegg (< 0,1 %)

61720000 - friområde (<0,1 %)

Hensynsoner (Reguleringsplaner på grunnen)
61720000 – Rød sone T-1442 (1,0 %)

Reguleringsplaner under arbeide

65710000 – Ytrebygda/Fana. Gnr. 119 M.fl., E39/rv 580 Rådal-Sørås

Kommuneplan
PlanID 65270000
Plannavn: Bergen: Kommuneplanens arealdel 2018
Ikrafttredelsesdato: 19.06.2019
Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen

65270000 – KpStøySone – Vei støy – gul sone (87,9 %)

Planer i nærheten av eiendommen
62000000 – Ytrebygda/Fana. Gnr. 119 mfl., endring av reguleringspla E 39/RV 580 Rådal-Sørås

16790000 – Ytrebygda. Gnr 119 bnr 5, 148 mfl, Vestre Rå

15760000 - Ytrebygda. Gnr 39, 119 og 120, Råstølen

9470000   - Ytrebygda. Rv 580 flyplassvegen, Rådal – Birkelandskrysset, gang-/sykkelveg

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:

Det er gitt flere rammetillatelser til bygging av garasjeuthus, boligbygg på 3 og 4 etg. og rekkehus på eiendom gnr. 119 bnr. 990. Dette gjelder utbyggers øvrige salgstrinn.

Andre opplysninger

Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg.


Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på

overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak. Berøringsgrad 100,0 %. Interessenter oppfordres til å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Skolekrets

Ta kontakt med skolekontoret i kommunen for nærmere informasjon. 

Skeie skole 1-7 kl. 1,5 km
Zinken Hopp skole 6-7 kl. 1,6 km
Søråshøgda skole 1-7 kl. 1,9 km
Skjold skole 1-7 kl. 2,5 km
Rå skole 8-10 kl. 0,6 km
Rådalslien skole 8-10 kl. 1 km
Nordahl Grieg videregående skole 1 km
Helgatun barnehage 3-6 år 0,8 km
Akasia Råtun skole 0-6 år 0,8 km

Kjøpesum, omkostninger og betalingsplan

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste.

Omkostninger

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:

Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 757,-
Á konto innbetaling til sameiet kr 5.000, - 

Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes sameiet.

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være NOK 7.800.000, -, hvilket gir en dokumentavgift pr bolig pr kr 16.250, -. Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet.

Betalingsplan

Kr 250.000, - av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.

Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.

Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Meglers vederlag og utlegg (betales av selger)

Meglers vederlag er avtalt til kr 35.000, - pr enhet inkl. mva. Oppgjørstjenester: Kr. 6.250, - pr enhet inkl. mva. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250, - inkl. mva. i tilretteleggingsgebyr. 

Selger dekker også følgende utlegg til megler: 
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,- 
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,- 
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift 
Firmaattest kr 77,- pr utskrift 

Kostnader ved avbestillinger

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. 

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Energimerking

Energimerking vil bli utført av selger og skal foreligge før overtagelse.

Selgers forbehold

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:

 • åpning av byggelån 
 • igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
 • at det inngås kjøpekontrakter tilsvarende minimum 60% av verdien av boligene i prosjektet iht. prisliste ved salgsstart. 

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 01.12.2021.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum.

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.  

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 30.000, -. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.

Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering. 

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. 

Dette prospektet er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg av bebyggelsen og de enkelte enhetene. Alle presentasjoner av boligprosjektet i prospekt og på nettsider er av illustrativ karakter. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Plantegninger er ment som illustrasjon, mål er beregnet av arkitekt og mindre avvik kan forekomme. 

Utbygger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, materialvalg, rørføringer og lignende som ikke reduserer eiendommens kvalitet, uten at dette gir rett til reduksjon av kjøpesummen. Tilsvarende kan utbygger foreta endringer i fellesareal, bygningskropp med tilhørende tekniske anlegg samt utvendige arealer. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere kjøper skriftlig om slike endringer, med mindre endringene må antas ikke å være vesentlige.

Det kan være nødvendig under detaljprosjekteringen å gjøre endringer i utomhusplanen, uten at dette gir kjøper grunnlag for prisjustering. Det samme gjelder ved avvik mellom utførelsen og illustrasjoner av konkret beplantning eller andre detaljer på planen.

Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. 


Utenomhus og felles fasiliteter etableres iht. utomhusplan. Øvrige felles fasiliteter/utenomhus områder vil etableres i tråd med utbyggingen for de ulike trinn, selv om de er nevnt og vises som 3D illustrasjoner i dette prospektet. Se også sameievedtekter for mer informasjon. 

Eiendommen er ikke fradelt og seksjonert på salgstidspunktet. Utbygger tar forbehold om at fradelingen og seksjonering blir godkjent.

Det tas forbehold om endringer i offentlige skatter og avgifter, herunder en eventuell økning av dokumentavgift, mva., tinglysningsgebyrer eller andre offentlige avgifter.

Vedr. tegninger: Enkelte tegninger har rom hvor det står bod/mulig wc. Her er det bod som leveres, men WC kan kjøpes som tilvalg. Dette gjelder generelt for alle tegningene. 

Vedr. fasadetegninger: Plantekasser/benker på fasadetegningene leveres ikke. Kan kjøpes som tilvalg. 

Illustrasjonsbilder i dette prospektet er ikke bindende angivelser av hvordan prosjektet vil opparbeides, herunder kan det ikke påregnes at for eksempel beplantning og veier i prosjektet vil bli som illustrert.

Salgsvilkår

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

 1.  Prisliste 
 2.  Romskjema (vedlegg til salgsoppgave)
 3.  Leveransebeskrivelse (vedlegg til salgsoppgave)
 4.  Plantegning (vedlegg til salgsoppgave)
 5.  Fasadetegninger (vedlegg til salgsoppgave) 
 6.  Situasjonsplan/Utomhusplan (vedlegg til salgsoppgave)
 7.  Utkast sameievedtekter (fås ved henvendelse til megler)
 8.  Utkast budsjett (fås ved henvendelse til megler)
 9.  Salgsprospekt datert 03.03.2021
 10.  Reguleringsplan m/bestemmelser (fås ved henvendelse til megler)
 11.  Matrikkelbrev (fås ved henvendelse til megler)
 12.  Grunnboksutskrift og servitutter (fås ved henvendelse til megler)
 13.  Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre (fås ved henvendelse til megler)

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Salgsoppgavedato

Dette dokumentet er sist revidert dato: 03.03.2021

VIKTIG INFORMASJON

Lovverket

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Bebyggelsens arealer

Arealer per bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer.  Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.  

Selger utarbeider en tilvalgs-/endringsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. 

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene.  Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider.  Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. 

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. 

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art. 

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging. Gjør også oppmerksom på at personopplysninger/kontaktinfo vil bli delt med prosjektledelse og entreprenører ifm. kundeoppfølging.

Finansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken, og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.  

DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Informasjon ved inngivelse av kjøpetilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig.  Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. 

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. 

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.