webu-5

Eiendommen fra A til Å

---

Oppdragsnummer

715225002

Ansvarlig megler/Kontaktperson

Bodil Kristin Innset, telefon 902 30 544
E-post: bodil.innset@dnbeiendom.no
Prosjektmegler 
DNB Eiendom AS | Nybygg Bergen
Adresse: Solheimsgaten 7 C | PB 7100 | | 5020 Bergen
org.nr. 910 968 955

Selger/Utbygger

Navn: Webu AS 
Adresse: v/Orkdal Regnskapskontor SA Megardsvegen 1, 7320 Fannrem
Org.nr.: 998 781 736

Generelt om prosjektet Blåbærtunet

Nedre Siljustølen er et nytt boområde lokalisert ved et gammelt naturlandskap rett nedenfor Siljustølen, Harald og Marie Sæverud sitt hjem med sin fantastiske park som nærmeste nabo.

Husene er orientert ulikt så hvert tun og uterom er unikt. Mot sør er husene lavere og slipper inn sol og lys i utearealene mens husene vokser mot skogen i nord og tilbyr fin utsikt over området.
Boligene skal oppføres med utstrakt bruk av tre, både som konstruksjonsmateriale og som fasademateriale. Husene har et dynamisk formspråk, og det er lagd mye arbeid i at husene framstår som unike, men likevel beslektet med de andre i tunet.

Felleskapet er viktig på Nedre Siljustølen. Størrelsen av private hager er begrenset til fordel for store gjerdefrie fellesarealer der barn kan gå på oppdagelsesferd. Bilparkering er for dette byggefelt (BB3) lagt under bakken og på den måte får man et bilfritt miljø. De utstrakte fellesarealene inneholder veksthus, bålplass, en bekk med broer, en ballbane, flere lekeplasser, et torg til f.eks. juletretenning og områder med frukttrær og blåbærlyng. Ved den største lekeplassen ved bekken og torget er det også lagt inn et stort felleshus og et verksted, for små og store feiringer og andre initiativ. Samlet er dette med på å skape ett frodig «nabolandskap» som inviterer til ulike aktiviteter for både barn og voksne.

Her har man en sekvens av opplevelser langs bekken og naturdrag som knytter de ulike bomiljøene sammen. Eksisterende naturtyper blir utgangspunkt for de ulike bomiljøene.  

Blåbærtunet – Felt BB3

De syv bygningene er orientert slik at de lager en variert ramme om tunet med leke- og møteplasser. Hovedsonen for lek er lagt i den midterste delen, hvor også det er lagt inn bålplass. 

Blåbærtunet har fokus på lek i oversiktlige og trygge omgivelser. Et samlingsted for familier hvor man kan ha et felles måltid og leke med barna i naturen. I blåbærtunet er det også frukthage, gress/parsellhager og felles drivhus som gir rom for dyrking, oppdaging og samarbeid. Boligene som ligger på bakkeplan, vil få private hager i forkant som grenser til felles området. Tunet knyttes sammen av gruset gangveier som gir myke overganger.   

Første salgstrinn i blåbærtunet består av byggene B3.6 – B3.7 og inneholder 36 boliger med leiligheter fra 46 m2 til 95 m2 og rekkehus/boligheter over to plan i størrelsen fra 93 m2 til 167 m2. På et senere tidspunkt kommer flere andre salgstrinn i blåbærtunet for salg. 

Viser ellers til situasjonsplan vedlagt i prospektet for nærmere beskrivelse av området.

Eiendommen

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr. 119, bnr. 1012 i Bergen kommune.

Eiendommen skal sammenslås/fradeles/grensejusteres og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er oppgitt av selger å bli ca. 8 233,8 m². 

Prosjektet er planlagt med totalt ca. 100 boliger, oppdelt i flere salgstrinn på totalt 7 bygg. Trinn 1 vil bestå av B3.6 + B3.7, to boligblokker med heis og er planlagt med 36 enheter. 

Adresse

Siljustølvegen / Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

Eierforhold

Selveier

Boligtype

Leilighet / Bolighet

Tomtetype

Eiet tomt

Adkomst

Følg veien til Fana stadion, kjør inn Siljustølvegen og følg veien over broen, en får da prosjektet Nedre Siljustøl på høyre hånd. Det vil bli skiltet på felles visning.

Beliggenhet

Prosjektet har den perfekte beliggenhet for en travel familie med alt i umiddelbar nærhet. 

Her har du korte avstander til blant annet:

- Skoler og barnehager
- Lagunen bydelssenter som tilbyr alt av hverdagsfasiliteter
- Bybanen og bussholdeplass
- Byens største handlesenter, Lagunen
- Fine turområder
- Huset Raa
- Fana Stadion
- 18 hulls golfbane
- Idrettsanlegg

Et svært barnevennlig nabolag med familier i alle aldersgrupper

Innhold og standard

Se vedlagte leveransebeskrivelse med tilhørende romskjema.

Fellesareal / utomhus / infrastruktur

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, heis, rømningsveier, felles bodanlegg i garasjekjeller samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene. 

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.  

Parkeringsplasser, boder og sykkelparkering

Parkering skjer i et multiparkeringsanlegg i p-kjeller. Det vil her være mulig å gjøre div. tilvalg ifm. Multiparkeringssystem. Det vil være mulig for tilvalg som elbil lader mm. Netto bredde er 2 500 mm iht. krav. P-plasser gjelder for biler med vekt opp til 2.600 kg. Drift/service av parkeringskjeller estimeres til NOK 200 kr pr plass pr mnd.

Det vil bli totalt 77 p-plasser, hvorav 12 plasser vil være gjesteparkering. Prosjektet har totalt 65 p-plasser tilgjengelig for salg i hele prosjektet.  Parkering kan kjøpes for kr 275.000, -. Det er kun en parkering per bolig og gjelder for 4-roms og oppover – se prisliste. Utvendig sportsbod er lokalisert i P-kjeller

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av garasjeanlegget med tilhørende parkeringsplasser og boder vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

Selger vil beholde eiendomsretten til å fritt kunne disponere over eventuelle usolgte parkeringsplasser og boder, herunder kunne gjennomføre utleie eller salg til andre enn seksjonseiere. 

Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt. 

Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig/privat ledningsnett for vei, vann og avløp. 

Vann og avløp er tilknyttet ledningsnettet via felles / private stikkledninger som vedlikeholdes for sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale/erklæring er/vil kunne bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen har direkte adkomst til offentlig vei. 

Sameiet

Området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt 36 boligseksjoner (antallet seksjoner kan ev. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. 

Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser.

Eiendommen vil bli seksjonert, og registrert med utgangspunkt i mønstervedtekter for sameier. Det er inngått avtale om forretningsførsel med Vestbo BBL, og Ernst & Young er engasjert som revisor for sameiet. Det blir ved registrering innmeldt et styre bestående av representanter fra utbygger og forretningsfører. Dette styret blir sittende frem til prosjektet er ferdigstilt. Så snart prosjektet er ferdig innflyttet, vil det bli avholdt et ekstraordinært årsmøte, hvor det velges nytt styre.

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. 

Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.

Parkeringsplasser

Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne

Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.

Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforeningen. Dette gjelder felles vei, utenomhusarealer og felles fasiliteter i sameiet. Alle seksjonseierne plikter å være medlem og betale sin andel av kontingent som til enhver tid vedtas på årsmøtet. Medlemskontingenten pr boenhet er på tidspunktet ved utarbeidelsen av dette dokumentet ikke avklart.  

Vedtekter

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet og disse kan fås ved henvendelse til megler. Spørsmål om dyrehold rettes til megler. 

Eiendommens faste, løpende kostnader

1) Felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert til kr 15,- per kvm BRA per måned + kabel-TV / internett for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at forsikring på bygget, kabel-TV / internett med kr 450,- pr bolig, strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking og renhold, sameiets driftskostnader, vedlikehold er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har/vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

Driftskostnader til garasje-/parkeringsanlegget er stipulert til kr 200,- per plass per måned for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasje-/parkeringsanlegget.  


2) Kommunale avgifter

Kommunale avgifter faktureres den enkelte seksjonseier direkte fra kommunen.

Kjøper betaler løpende kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing etter gjeldende satser. Boligen vil få egen vannmåler/evn. leie for vannmåler fra kommunen ca. kr 700,- pr år pr bolig. Kostnaden avhenger av forbruk.

Kostnader til vann: Årsgebyr: Ca. kr 2.244, -. Enhetspris pr m3 vann: ca. kr 7,38. Kostnader til avløp: Årsgebyr: Ca. kr 3.833, -. Enhetspris pr m3 avløp: ca. kr 10,05. 

Se kommunens hjemmesider for ytterligere informasjon og for priser for andre løsninger. Feiegebyr koster ca. kr 500,- per pipeløp.

Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside www.bergen.kommune.no og gjelder for 2022.

Det tas forbehold om hva det endelige beløpet blir.


3) Fjernvarme

Det er inngått avtale om fjernavlesing av fjernvarme, slik at den enkelte får tilsendt faktura basert på faktisk forbruk.


4) Info eiendomsskatt 

Det er ifølge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. 

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Forsikring

Bygningsmassen vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse. Fra overtagelsesdagen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må tegne egen innboforsikring. 

Heftelser/tinglyste bestemmelser

Eiendommen selges fri for panteheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Tinglyste heftelser og forpliktelser som vil følge eiendommen er:

For Gnr. 119, Bnr. 1012 i 4601 i Bergen kommune

05.10.1839 - Dokumentnr: 900001 – Utskifting* 
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3
Bemerkning: Ikke lesbart, kan fås ved henvendelse til megler
Gjelder denne registerenheten med flere 

25.09.1891 - Dokumentnr: 909625 - Erklæring/avtale*
Grunnavståelse til Osbanen 
Bemerkning: Ikke lesbart, kan fås ved henvendelse til megler
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere 

04.09.1918 - Dokumentnr: 900388 - Bestemmelse om veg*
Bemerkning: Ikke lesbart, kan fås ved henvendelse til megler
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:20 
Bestemmelse om vannrett 
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere

16.11.1921 - Dokumentnr: 900268 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:28 
Bestemmelse om vannledning 
Bestemmelse om bruksrett  
Med flere bestemmelser
Bemerkning: Ikke lesbart, kan fås ved henvendelse til megler
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere 

02.12.1921 - Dokumentnr: 902225 - Elektriske kraftlinjer*
Bemerkning: Ikke lesbart, kan fås ved henvendelse til megler
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere 

12.09.1922 - Dokumentnr: 910105 - Bestemmelse om vannrett*
Bemerkning: Ikke lesbart, kan fås ved henvendelse til megler
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:28 
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere 

20.12.1932 - Dokumentnr: 905426 - Bestemmelse om veg
Bemerkning: Gjelder grunnavståelse til utbedring av bygdeveisparsell  
Sørås - Steinsvikøren  
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere 

05.07.1947 - Dokumentnr: 303426 - Bestemmelse om veg
Bemerkning: Handler om en skylddelingsforretning.
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:90 
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere 

02.02.1950 - Dokumentnr: 300690 - Bestemmelse om veg
Bemerkning: Handler om en skylddelingsforretning
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:105 
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere 

04.03.1950 - Dokumentnr: 301476 - Bestemmelse om veg
Bemerkning: Handler om en skylddelingsforretning.
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:107 
Bestemmelse om vannrett 
Bestemmelse om vannledning 
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere 

16.04.1955 - Dokumentnr: 302821 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:105 
Bestemmelse om vannledning 
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere 

05.01.1957 - Dokumentnr: 300103 - Skjønn
Elektriske kraftlinjer 
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere 

01.02.1958 - Dokumentnr: 300503 - Skjønn
I anledning veigrunn til veianlegget Rådal-Håvardsthun-Flesland  
Bemerkning: Erstatning ifm veianlegg Rådal – Flesland flyplass
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere 

07.11.1961 - Dokumentnr: 306887 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket  
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v. Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere 

04.02.1966 - Dokumentnr: 300767 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:232 
Bestemmelse om veg 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere 

03.06.1969 - Dokumentnr: 303896 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om kloakkledning 
Rettighetshaver: Parsell av bnr. 3  
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere 

10.07.1970 - Dokumentnr: 305344 – Skjønn Elektriske kraftlinjer 
Bemerkning: Gjelder ekspropriasjon ifm høyspentlinje benevnt Folldalslinjen.
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere 

02.08.1973 - Dokumentnr: 990204 – Utskifting
Bemerkning: Kartverket har ikke dette dokument i sitt arkiv 
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere 

07.05.1980 - Dokumentnr: 11048 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:369 
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere 

16.04.1985 - Dokumentnr: 11499 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:75 
Kan overføres til eventuelle fradelte tomter Tilkoblingsrett for bnr. 3 vederlagsfritt  
Med flere bestemmelser  
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere 

11.09.1989 - Dokumentnr: 30635 - Best. om vann/kloakkledn.
Med flere bestemmelser 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere 

13.09.2011 - Dokumentnr: 731171 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:698 
Overført fra: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:3 
Gjelder denne registerenheten med flere 

19.09.2018 - Dokumentnr: 1294235 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:981 
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:982 
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:989 
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 
Rettigheten gjelder også for senere fradelte parseller fra bnr. 981, 982 og 989 
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger 
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg 
Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg 
Bestemmelse om overvannsledning 

19.09.2018 - Dokumentnr: 1294235 - Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:981 
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:982 
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr.:119 Bnr.:989 
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 
Rettigheten gjelder også for senere fradelte parseller fra bnr. 981, 982 og 989 
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger 
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av kabler/ledninger 
Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærhet av kabler/ledninger 

2021/686499 09.06.2021 Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Bergen kommune, Org. Nr: 964 338 531
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere
Overført fra Knr.4601, Gnr. 119, Bnr. 990

2021/1608677 22.12.2021 Erklæring/avtale
Bestemmelse om infrastruktur
Bestemmelse om drift og vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


Grunndata:
2021/1439229 15.11.2021 Registrering av grunnDenne matrikkelenhet er utskilt fra Knr. 4601, Gnr. 119, Bnr. 990 

Heftelser/dokumenter merket med en stjerne (*) har megler innhentet kopi av fra Statsarkivet, men det har ikke lykkes megler å forstå innholdet i dokumentet hovedsakelig på grunn av skriften, og megler kan derfor ikke opplyse om bestemmelsene kan ha innvirkning på avtalen. Konferer megler for kopi av dokumentene.


Eiendommens rettigheter

2021/1439286 15.11.2021 Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i Knr.4601, Gnr. 119, Bnr. 982
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere
Kan ikke slettes uten samtykke fra Bergen kommune
org. Nr. 964 338 531

2021/1608677 22.12.2021 Bruksrett til felles infrastruktur
Rettighet hefter i Knr. 4601, Gnr. 119, Bnr. 990
Bestemmelse om drift og vedlikehold av infrastruktur, felles grøntareal og kostnadsfordeling.
Gjelder denne registerenheten med flere


Forholdet til endelige offentlige planer og rammetillatelse
Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 61720000, Ytrebygda, Gnr. 119, Bnr. 3 med fraskilte parseller, Grønstølen Boligområde, stadfestet 18.02.2015 og er regulert til:

 • Bebyggelse-blokkbebyggelse.
 • Uteoppholdsareal.
 • Kjøreveg.
 • Fortau.
 • Renovasjonsanlegg.
 • Annen veggrunn – grøntareal.

Kommuneplanens arealdel viser eiendommen som boligbebyggelse B30 og grønnstruktur og den ligger innenfor hensynssonene:

 • Vei støy – gul sone.
 • Vei støy – rød sone.
 • Konsesjonsområde fjernvarme Flesland – Sentrum.

Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 24.04.2020. Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Det er søkt om rammetillatelse for flere bygg samlet, og ferdigattest vil derfor først utstedes etter at siste bygg er ferdigstilt. Overtagelser vil derfor skje mot midlertidig brukstillatelse og kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom
30150001 – Yttrebygda gnr. 119 bnr. 75, 3 mfl. Rå – Sørås
Ikrafttredelsesdato 08.05.1981

Reguleringsplaner under arbeide
65710000 - Fana. Gnr. 119 M.fl., E39/rv 580 Rådal-Sørås

Kommuneplan
PlanID 65270000
Plannavn: Bergen: Kommuneplanens arealdel 2018
Ikrafttredelsesdato: 19.06.2019
Dekningsgrad: 100%

65270000 – Bebyggelse og anlegg (100 %)
65270000 – Grønnstruktur (<0,1%)

Hensynssoner i kommuneplanen
65270000 – Luftkvalitet – gul sone (20,8 %)
65270000 – Vei støv – gul sone (74,9 5)
65270000 – Vei, støv – rød sone (6,4 %)

Planer i nærheten av eiendommen
65710000 – Ytrebygda/Fana. gnr. 119 mfl., E39/RV 580 Rådal-Sørås
62000000 – Ytrebygda/Fana. Gnr. 119 mfl., endring av reguleringsplan E 39/RV 580 Rådal-Sørås
30530000 – Ytrebygda. Gnr 119 bnr 30, Rå
30150000 – Ytrebygda. Gnr 119 bnr 3 og 75, gnr 120 bnr 10, Rå- Sørås
15760000 - Ytrebygda. Gnr 39, 119 og 12, Råstølen
Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:
Det er gitt flere rammetillatelser til bygging av garasjeuthus, boligbygg på 3 og 4 etg. og rekkehus på eiendom Gnr. 119 Bnr. 981, Gnr. 119 Bnr. 1014, Gnr. 119 Bnr. 1013

Andre opplysninger
Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak. Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. Berøringsgrad 100,0 %. Interessenter oppfordres til å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Skolekrets

Ta kontakt med skolekontoret i kommunen for nærmere informasjon. 

Skeie skole 1-7 kl. 1,5 km
Zinken Hopp skole 6-7 kl. 1,6 km
Søråshøgda skole 1-7 kl. 1,9 km
Skjold skole 1-7 kl. 2,5 km
Rå skole 8-10 kl. 0,6 km
Rådalslien skole 8-10 kl. 1 km
Nordahl Grieg videregående skole 1 km
Helgatun barnehage 3-6 år 0,8 km
Akasia Råtun skole 0-6 år 0,8 km

Kjøpesum, omkostninger og betalingsplan

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste. Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave og prisliste som finnes på dnbeiendom.no og prosjektets hjemmeside. 

Omkostninger

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 757,-
Oppstartskapital til sameiet kr 5.000, - 
Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes sameiet.

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være NOK 5.592,- pr kvm BRA for boligen, hvilket gir en dokumentavgift pr BRA på kr 139,80,-. Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet.
Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer.

Betalingsplan

Kr 250.000, - av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette. 

Meglers vederlag og utlegg (betales av selger)

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500, - inkl. mva. pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5.000, - inkl. mva. pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000, - inkl. mva. i tilretteleggingsgebyr. 
Selger dekker også følgende utlegg til megler: 
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,- 
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,- 
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift 
Firmaattest kr 77,- pr utskrift 

Kostnader ved avbestillinger

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. 
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider kan bli en del av det selger krever dekket.

Energimerking

Energimerking vil bli utført av selger og skal foreligge før overtagelse. 

Selgers forbehold

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

 • åpning av byggelån 
 • igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
 • at det inngås kjøpekontrakter tilsvarende minimum 55% av verdien av boligene i prosjektet iht. prisliste ved salgsstart. 

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 15.08.22.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.
Forbehold relatert til forhåndssalg, organisering av prosjektet og nødvendige endringer er i tillegg spesifikt regulert i kjøpekontrakten. Det kan også komme frem konkretiserte forbehold på illustrasjoner og tegninger

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.
Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid for nødvendige offentlige godkjennelser og eventuell justering av fremdrift for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette. Utbygger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken som ikke er kjent på salgstidspunktet. Slike pålegg kan få betydning for leveransen

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. 

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. 

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, andre endringer av uteareal, bæresystem, søyler eller liknende.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 30.000, -. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.

Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Utenomhusarealer blir ferdigstilt så fort årstiden og fremdrift tillater det. Det vil således kunne være utenomhusarbeider som gjenstår etter at boligene er innflyttet. Det beplantes med ungtrær og busker, som ved overtagelse ikke vil tilsvare illustrasjonene i prospektet med fullvoksne trær og planter. Beplantning og eksisterende vegetasjon kan påvirke utsikt fra boligene

Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelsen og øvrig salgsmateriale. Illustrasjoner og perspektivtegninger i prospektet kan ha mangler og avvik fra endelig ferdigstillelse.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering. 

Salgsvilkår

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

 • Prisliste 
 • Romskjema (vedlagt prospekt)
 • Leveransebeskrivelse (vedlagt prospekt)
 • Plantegning (vedlagt prospekt)
 • Fasade-, snitt- og etasjetegninger (vedlagt prospekt) 
 • Situasjonsplan/Utomhusplan (vedlagt prospekt)
 • Utkast vellvedtekter (fås ved henvendelse til megler)
 • Utkast budsjett fås ved henvendelse til megler)
 • Salgsprospekt datert februar 2022
 • Reguleringsplan m/bestemmelser (fås ved henvendelse til megler)
 • Matrikkelbrev (fås ved henvendelse til megler)
 • Grunnboksutskrift og servitutter (fås ved henvendelse til megler)
 • Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre (fås ved henvendelse til megler)
 • For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no  

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Salgsoppgavedato

Dette dokumentet er sist revidert dato: 02.02.2022 

Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave og prisliste som finnes på dnbeiendom.no og prosjektets hjemmeside.  

VIKTIG INFORMASJON

Salgsoppgavedato

Hovedoppdragsnummer

Lovverket

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Likningsverdi

Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Meglers rett

Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon:

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.
Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.

Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

Bebyggelsens arealer

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Finansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken, og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.  

DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter. 

Inngivelse av kjøpetilbud

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig.  Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. 

Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder budforhøyelser og motbud.

Budet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis.

Det første budet skal inngis på DNB Eiendom sitt budskjema påført din signatur. 

Samtidig med at du inngir første bud må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig legitimasjon (dvs. bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med ditt første bud, eller du viser legitimasjon til megler direkte. 

Førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon via SMS eller mail.  

Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg.

Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å forhøye budet på vegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis, må samtlige gi budforhøyelser skriftlig.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende bud: Innlevere direkte til megler, per e-post, per SMS eller per fax. E-postadressen, fax- og telefonnummer til det aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven. 

Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag.

Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om budet er mottatt.

Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.  

Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. 

Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal.