webu-5

DIVERSE

---

Om tilvalg

Det vil etter nærmere fastsatte retningslinjer, bli anledning til bestilling av endringer og tilleggs leveranser. Prosjektet har godkjent byggetillatelse og endringer på utvendig fasade kan derfor ikke tillates.

Det forutsettes at bestillinger foreligger i tide slik at endringene kan gjennomføres uten forsinkelser for prosjektet. Tidsfrister og muligheter for endringer vil bli orientert om senere.

Tilleggsbestillinger må leveres fra prosjektets leverandører for de respektive fag. Dersom ønsket endring i boligen betinger arkitekt og/eller konsulent vil dette medføre tilleggskostnader.

Det vil bli etablert kundekontakt som skal veilede kjøperne i forbindelse med tilvalgsprosessen. Tilvalg vil måtte skje skriftlig (epost). Tillegg/endringsarbeider forfaller til betaling før overtakelse.

Det er ikke anledning til å trekke ut leveranser for å få disse utført av andre enn de leverandører som er kontrahert i prosjektet.

Eksempel på tilvalg:

  1. Kjøkkenleveranse i samarbeid med Nordsjøkjøkken, Norema eller Sigdal.
  2. Garderobeleveranse i samarbeid med underleverandør
  3. Endret innerdører i samarbeid med Leigland Bygg AS
  4. Endret parkett i samarbeid med Leigland Bygg AS
  5. Tillegg i EL-installasjoner i samarbeid med elektriker

Byggeledelse

Dersom kjøper engasjerer sideentreprenører inngår ikke byggeledelse av disse i vår leveranse, og arbeid må vente til huset er overlevert. Slike arbeider kan være bygging av garasje, terrasser, garderober og liknende. Det er ikke mulig å engasjere sideentreprenører for arbeid som må være utført før overtakelse.

FDV dokumentasjon

Ved overtakelse av bolig så vil leverandøren overlevere FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) dokumentasjon. Sluttbruker må sette seg inn i denne og etterleve de råd og vedlikeholdsrutiner som der angis. Dette vil øke holdbarheten og forlenge produkters levetid. Reklamasjoner som skyldes manglende vedlikehold eller uriktig bruk, ref. FDV dokumentasjonen, vil normalt bli avvist.

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest

Byggherre og leverandør er forpliktet til å følge de pålegg som kreves i lover/forskrifter og igangsettingstillatelse for å gi midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest. Dagmulkt kan ikke kreves, når det er forhold utenfor selgers kontroll, som hindrer midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Kjøling av boligen

For å ha et lavest mulig elektrisk energibruk til kjøling av deres bolig i perioder med mye sol og høy utetemperatur, er det lagt til grunn at boligen gjennomluftes med gjennomtrekk gjennom åpne vinduer/dører. Solavskjerming er ikke en del av basis leveransen, men kan leveres mot et tillegg i prisen.

Heksesot

Heksesot har sammensatte årsaker, hvor både bruken av boligen og andre forhold kan spille inn. Boligens FDV dokumentasjon gir mer detaljert informasjon angående dette. God ventilasjon i boligens to første driftsår er et viktig bidrag for å unngå dette.

Forbehold

Det vil bli gjort endringer på tegninger under prosjektering og når arbeidstegninger utarbeides. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i konstruksjon, materialer og utstyr under forutsetning at dette ikke vesentlig endrer kvalitet og rominndeling. Oppdaterte tegninger vil bli fremlagt under tilvalgsmøte.

Tjenester/produkter som ikke er beskrevet i dette dokumentet leveres ikke. Blant annet: Hvitevarer, garderobe i gang, møbler, utvendig hage- og beplantningsarbeid, markiser.

Uttørking av byggfuktighet gir noe krymp i bygningskroppen. Også trebaserte plateprodukter vil kunne krympe noe, og oppsprekking i plateskjøter og hjørner er en naturlig konsekvens av uttørkingen. Dette må påregnes og er ikke en reklamasjon.

Salgstegninger er ment å illustrere planløsning og rominndeling. Mål kan avvike. Det kan komme endringer underveis i prosjekteringsfasen. Leigland bygg vil forelegge siste oppdaterte tegninger i tilvalgs fasen. Vi gjør også oppmerksom på at alle 3D- og interiørbilder er ment som illustrasjoner og nødvendigvis ikke gjenspeiler virkelig leveranse.

Toleranser

Utførelsen leveres i henhold til toleranser som normalkrav i NS 3420 Del 1:

Typetoleranse og (toleranseklasse):

Planhetstoleranse
Parkett og fliser (B)
Innvendig kledning (C)
Himling (C)
Utvendige fasader og yttertak (D)

Retningstoleranse
Himling (C)
Innervegger (C)
Utvendige fasader og yttertak (D)

Toleransekravene gjelder på overtakelsestidspunktet og for ubelastede konstruksjoner.