webu-5

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

---

Hoveroppdragsnummer

715205014

Ansvarlig megler

Bodil Kristin Innset
Telefon 902 30 544
E-post: bodil.innset@dnbeiendom.no
Prosjektmegler
DNB Eiendom AS | Nybygg
Adresse: Solheimsgaten 7 C | PB 7100 | | 5020 Bergen
org.nr. 910 968 955

Selger/utbygger

Navn: Webu AS
Adresse: v/Orkdal Regnskapskontor SA Megardsvegen 1, 7320 Fannrem
Org.nr.: 998 781 736

Utomhus/ infrastruktur

Eiendommen skal fradeles/sammenslås/grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Tomtene er pt. ikke fradelt, men hver bolig vil få eget gårds- og bruksnummer. Viser til skissering i situasjonskart, men endelige grenser kan avvike ved endelig fradeling og oppmåling.

Bergen kommune gnr. 88 bnr. 139, 140, 12.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforeningen for området. Alle beboere plikter å være medlem og betale sin andel av kontingent som til enhver tid vedtas på årsmøtet. Medlemskontingenten pr boenhet er på tidspunktet ved utarbeidelsen av dette dokumentet ikke fastsatt. Fastsettes på et senere tidspunkt.

Adresse

Nøttveitvegen 37 – 43, 5238 Rådal i Bergen kommune (4601)

Eierforhold

Selveier

Boligtype

Frittliggende enebolig over 3 plan med dobbel carport.

Tomtetype

Eiet tomt

Adkomst

Fra Bergen sentrum følger man E39 i retning Stavanger. Ved rundkjøringen på Skjold tar man andre avkjørsel inn på Apeltunvegen i retning Smørås. Følg Apeltunvegen og ta til venstre inn på Smøråsvegen ved Apeltunskole. Følg veien videre oppover til Smøråsfjellet. Prosjektet ligger på høyre hånd like før Smøråsfjellet.
Det vil bli skiltet på fellesvisning.

Beliggenhet

Kvartetten bygges på Nøttveit, ved foten av Smøråsfjellet. Her bor du i naturskjønne omgivelser med panoramautsikt og gode solforhold.
Her har en skog og mark rett utenfor døren, og det er fort gjort at barna blir både naturinteresserte og turglade.  Kvartetten er det siste tilskuddet til det familievennlige boligprosjektet på Nøttveit. For at hele familien skal trives kreves ikke bare en skreddersydd bolig, men også et nærmiljø som skaper trygghet. På Nøttveit bor man i gåavstand til skole, barnehage, idrettslag, butikk og buss.

Om prosjektet

Gjennom smart bruk av terrenget har vi skapt familieboliger som både er private og sosiale- akkurat som en familie er.

Boligene i Kvartetten er moderne utformet, med tydelige arkitektoniske grep og identitetsskapende fasadeuttrykk.

Her skal det bygges 4 arkitekttegnede frittliggende eneboliger hvor alle boligene er over 3 plan og får medfølgende carport. I Kvartetten får en panorama utsikt, svært gode solforhold – og terrenget er brukt aktivt for å sikre gode solforhold.

Arkitektens ord:

Kvartetten består av fire romslige eneboliger, som ligger fritt og luftig med utsikt over hele dalen. Landskapet nedenfor tomten faller bratt, og gir en helt unik opplevelse av utsyn og frihet. Samtidig er området omsorgsfullt anlagt for barnefamilier, med lekeplasser og gode kommunikasjonsmuligheter. Beliggenheten er dermed helt spesiell: Både tilbaketrukket og tilgjengelig.

Denne unike situasjonen har vi utnyttet og forsterket i utformingen av villaene i Kvartetten. Det arkitektoniske konseptet er utviklet med utgangspunkt i det private hjemmet. Vi satte et beskyttende skall rundt familien og plasserte det på et nøye utvalgt sted på tomta. Utsikten slippes inn gjennom store vinduer, som også bader interiørene i dagslyset som skifter med årstider og vær. Utenpå denne familiekjernen har vi skapt forskjellige uteplasser som knytter an til omgivelsene. Hver etasje er omgitt av disse utadvendte sonene, med forskjellig preg og funksjon.

Ved inngangspartiet finner man en skjermet «forhage» mellom villaene, hvor et utsnitt av den storslåtte utsikten tilbys som et kunstverk, rammet inn av boligenes trevegger. Herfra kan man gå inn i boligens hovedplan, oppsøke terrassene rett frem eller en etasje opp, eller gå ned en liten trapp til familiens skjermede hage.

Boligene er gjennomtenkt plassert og vridd i terrenget, slik at hver villa får sin helt egen, private utsikt. Husene er også plassert for å utnytte solens gang fra morgen til kveld, og gir usedvanlig gode solforhold i hver bolig. Fra sin egen stue eller terrasse har man utsyn over dalen -en opplevelse av uforstyrret fred i solen fra ettermiddag til sent på kveld. Går man ut på balkongen på motsatt side, kan man nyte sol fra tidlig morgen, se ungene leke på lekeplassen, eller nikke til naboene i det hyggelige nabolaget.

Innhold og standard

Se vedlagt leveransebeskrivelse samt romskjema.

Parkering

Parkering i egen dobbel carport.

Vei, vann og avløp

Privat stikkledning fra offentlig nett. Det er privat pumpekum som skal driftes av huseierlaget. 

Eiendommens faste, løpende kostnader

Info eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Bunnfradraget i 2020 er på kr 750.000,- for boliger. Skattesatsen for boliger 2020, er på 2,8 promille. Eiendomsskatten beregnes ut ifra eiendomsskattegrunnlaget. For boliger er eiendomsskattegrunnlaget 70 % av boligverdien fra skatteetaten/kommunal takst.

Eventuelle andre offentlige avgifter

Kommunale avgifter faktureres fra kommunen.

Kjøper betaler løpende kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing etter gjeldende satser. Boligen vil få egen vannmåler/evn. leie for vannmåler fra kommunen kr 700,- pr år pr bolig. Kostnaden avhenger av forbruk.

Kostnader til vann:
Årsgebyr: kr 2.244,-. Enhetspris pr m3 vann: ca kr 8,25,-.

Kostnader til avløp:
Årsgebyr: kr 3.833,-. Enhetspris pr m3 avløp: ca kr 12,91,-. Vannmåleravgift kr 700,- per år. 

Se kommunens hjemmesider for ytterligere informasjon og for priser for andre løsninger. Feiegebyr koster ca kr 500,- per pipeløp.

Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside www.bergen.kommune.no og gjelder for 2020.

Det tas forbehold om hva det endelige beløpet blir.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen bygges etter hvert som de selges. Beregnet byggetid vil være ca 13-16 måneder fra igangsetting. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.   

Selger vil ved oppstart av tømrerarbeid varsle kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht bustadoppføringslova.

Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Utleie

Boligen kan leies ut i sin helhet, men det er ingen egen utleieenhet i boligen.

Heftelser

Heftelser/tinglyste bestemmelser for gnr 88, bnr 139, 140 og 12
Boligene selges fri for pengeheftelser.

Følgende servitutter følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1944/301804-3/106 05.06.1944    Bestemmelse om gjerde
Servitutten omhandler fraskilling av tomt og bruksrett til vei.

Forholdet til endelige offentlige planer

Reguleringsplaner på grunnen
PlanID 1806000 – Fana. Del av gnr 88 bnr 1, 2, 3 mfl, Nøttveit boligområde
I krafttrådt 29.04.2015 – endelig vedtatt arealplan.

Reguleringsformål 8Reguleringsplaner på grunnen)
18060000 – boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom
Ingen planendringer er markert innenfor – eller i umiddelbar nærhet til den aktuelle eiendommen.

Det er gitt rammetillatelse til prosjektet bestående av eneboliger og garasje anneks til boliger.

Eiendommen er berørt av BKK`s konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg.

Skolekrets

Apeltun skole: 1-7 kl., 1,5 km
Smørås skole: 1-7 kl., 2,3 km
Slåtthaug skole: 8-10 kl., 3,5 km
Rå skole: 8-10 kl., 4,2 km
Rådalslien skole: 8-10 kl., 4,6 km
Slåtthaug videregående skole: 3,4 km Nordahl Grieg Videregående skole: 4,0 km Apeltun barnehage: 1-6 år, 1,2 km
Skjoldtun barnehage: 3-7 kl., 2,8 km

Kjøpesum, omkostninger og betalingsplan

Se vedlagt prisliste.

Omkostninger

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:

Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,-

Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 757,-

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være kr 2.400.000,- pr. bolig. Dette utgjør kr 60.000,- i dokumentavgift pr bolig.

Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet.

Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer. Prisen som fremkommer i prisliste tar forbehold om ett tinglysingsgebyr for skjøte og ett tinglysingsgebyr for panterettsdokument.

Betalingsplan

Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Kr 250.000,- forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Utbygger vil utstede §12 garantier i forbindelse med frafall av sine forbehold og beslutt om byggestart er vedtatt.

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.

Resterende kjøpesum + omkostninger betales ved overtagelse.

Meglers vederlag og utlegg (betales av selger)

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500,- pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5.000,- pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000,- i tilretteleggingsgebyr.

Selger dekker også følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift

Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Kostnader ved avbestillinger

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Energimerking

Energimerking av boligen skal utføres av selger og vil foreligge før overlevering.

Selgers forbehold

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:

Selger tar forbehold om at de nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggearbeidene er gitt.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. 

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 100.000,-. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere ihht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge ihht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Murer, beplantning, hekker, gressplener og liknende som er vist på tegningene inngår ikke i leveransen. Se leveransebeskrivelse for hva som leveres.

Selger tar spesielt forbehold knyttet til angitt areal for tilhørende tomt og opparbeidet hage til hvert hus, da dette kun er å regne som estimat pt. Kjøper må her påregne avvik fra de areal som framkommer på vedlagte tegninger.

Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Salgsvilkår

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1)     Prisliste
2)     Leveransebeskrivelse (vedlagt prospekt)
3)     Romskjema (vedlagt prospekt)
4)     Plantegning (vedlagt prospekt)
5)     Fasade- og snittegninger (vedlagt prospekt)
6)     Situasjonsplan/Utomhusplan (vedlagt prospekt)
7)     Planinformasjon med plankart
8)     Matrikkelbrev
9)     Grunnboksutskrift og servitutter
10) Informasjon om Skjeggkre av Boligprodusentenes forening 

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Salgsoppgavedato

Dette dokumentet er sist revidert dato: 02.07.2020

VIKTIG INFORMASJON

Lovverket

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Bebyggelsens arealer

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/ sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Spesielt gjelder dette ift. angitt areal for tilhørende tomt og opparbeidet hage til hvert hus, da dette kun er å regne som estimat pt. Avvik må påregnes. 

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer.  Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene.  Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider.  Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. 

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Hvitvasking

Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art. 

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Finansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken, og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. 

DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Inngivelse av kjøpetilbud

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig.  Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. 

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.