webu-5

Eiendommen fra A til Å

---

Hovedoppdragsnummer

715195014 

Ansvarlig megler

Navn: Bodil K. Innset
Telefon 90230544 
Tittel: Prosjektmegler 
DNB Eiendom AS 
Adresse: Bryggesporen 1, 5014  Bergen
Org.nr. 910 968 955

Selger/ utbygger

Navn: WEBU AS 
Adresse: v/Orkdal Regnsskapskontor SA, Megarsvegen, 7320 Fannrem 
Org.nr.: 998 781 736 

Entreprenør

Navn: J. H. Nævdal Yrkesbygg AS 
Adresse: Leirvikåsen 41 A, 5179 Godvik 
Org.nr.: 947996886 

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet Casparkollen skal oppføres på eiendommen gnr. 16 bnr. 47 i Bergen kommune.

Eiendommen skal fradeles/sammenslås/grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er oppgitt fra selger å være 21.974 kvm Hver seksjon vil bestå av en sameierandel i henhold til den tinglyste seksjonsbegjæringen. Til hver bolig vil det bli vedtektsfestet eksklusiv bruksrett til deler av sameiets tomt iht. tegninger/situasjonsplan. Arealene er beregnet og vil ikke bli oppmålt, avvik må derfor kunne påregnes. Endelig og formell adresse for den enkelte bolig vil bli fastsatt og informert om før overtagelse.

Adresse

Øvre Kråkenes 3-11, 5152 Bønes 

Eierforhold

Selveier 

Boligtype

Kjedede eneboliger

Tomtetype

Eiet tomt

Adkomst

Se vedlagt kart

Beliggenhet

På en kolle ved Kråkenes i Bergen vokser det nå frem et nytt boligfelt som vil være spesielt utviklet for barnefamilier. Feltet vil bestå av 30 kjedede eneboliger i størrelser fra 157 kvm.

Et nytt hjem i naturskjønne omgivelser De nye familieboligene på Casparkollen kan by på slående utsikt mot blant annet Nordåsen og Gamlehaugen. Like utenfor dørterskelen finner du Langeskogen som byr på flere turmuligheter, deriblant en tursti som tar deg til toppen av Løvstakken. I motsatt retning finner dere Nordåsvannet med badeviker og roklubb for de badeglade og aktive. I tråd med naturen vil boligene bygges med materialer som gjør at de kommer til å vare i generasjoner.

Tilpasset barnefamilier
Casparkollen er tilrettelagt for lek og aktivitet for hele familien og vil bestå av et bilfritt tun. Her blir det lekeplasser med blant annet sandkasser og rutsjebaner, i tillegg til andre sosiale soner hvor alt ligger til rette for et godt naboskap. I umiddelbar nærhet har dere også skoler, barnehager og fritidsaktiviteter for barn i alle aldre, deriblant gjennom Bønes IL som har et økende fokus på aktivitet blant barn og unge. 

Om prosjektet

Prosjektet omfatter 30 eneboliger i kjede med et underjordisk garasjeanlegg. Det henvises forøvrig til fremlagt leveransebeskrivelse og romskjema i prospekt. 

Innhold og standard

Det vises her til selgers leveransebeskrivelse for prosjektet, som ligger vedlagt i prospekt.

Boder og parkeringsplasser

Det medfølger en utvendig sportsbod til hver bolig. Det etableres garasjeanlegg med plass til 31 biler, herav en 1 HC-plass. I tillegg etableres også sykkelparkering. Det vil være mulig å kjøpe en stk. parkeringsplass pr. bolig til kr 200 000. El-bil parkering/ladestasjon vil ikke leveres av selger. 
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett. 

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknytning. Vann og avløp via private stikkledninger.

Sameiet

Området er planlagt å bestå av ett boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt 30 stk. boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. 

Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å erverve mer enn 2 seksjoner i sameiet. Ved plan/ønske om å erverve eierskap til mer enn 1 seksjon, gjøres det oppmerksom på vedtatt lovendring som trer i kraft fra 01.01.2020.

Det er fra 01.01.2020 forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre».

Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser.

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. 

Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. 

Parkeringsplasser

Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne

• Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.


• Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Felleskostnader

Eiendommens faste, løpende kostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles ihht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert til kr 10,- pr. kvm BRA pr. måned for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at forretningsførsel, styrehonorarer, bygningsforsikring, strøm i fellesarealer, snømåking og strøing, vaktmestertjenester og avsetning til vedlikehold er inkludert. I tillegg kommer kostander for Tv/bredbånd med kr 345,- pr mnd. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har/vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

Driftskostnader garasjeanlegg er stipulert til kr 100,- pr måned for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasjeanlegget.  

Info eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Eventuelle andre offentlige avgifter

Kjøper betaler selv kommunale avgifter, herunder vann, avløp, feiegebyr og renovasjon.  For 2019 gjelder følgende satser.  Vann og avløp kr 43,3 pr m3. Vann avløp avregnes etter vannmåler dersom dette blir installert.  Dersom vannmåler ikke installeres betales abonnementsgebyr og forbruksgebyr basert på areal på boligen. Abonnementsgebyr utgjør kr 17,50 pr kvm BRA og kr 25,80 pr kvm BRA x med faktor 1,3 i forbruksgebyr. Renovasjon betales etter de til enhver tid gjeldene satser basert på forbruk. Sameiet vil kunne beslutte fellesløsninger.  Basert på standardløsning med 400 l normal tømmefrekvens er kostnad anslått til ca kr 2.750,- pr år. Feiegebyr betales med kr 153,- pr år pr pipeløp og tilsynsavgift med kr 270,- pr år. (Gul risiko – Feiling hvert 6-8 år). Økte gebyrer ved hyppigere feiing.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal år 2022.

Forbehold knyttet til vedtak om igangsetting er slettet for seksjon 13 tom seksjon 30 og her er byggearbeidene allerede igangsatt. Forbehold knyttet til vedtak om igangsetting for seksjon 01 tom seksjon 12 gjelder fortsatt med ny frist 15.06.2020.

Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved oppstart av tømmerarbeid varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist ihht. bustadoppføringslova.

Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Utleie

Boligen har ingen egen utleieenhet.
Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Heftelser/tinglyste bestemmelser

Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner.

Forholdet til endelige offentlige planer

Eiendommen ligger i et område som er regulert til boligformål og er omfattet av reguleringsplan 62610000, Fyllingsdalen, gnr 16 bnr 47, Langeskogen – Boliger m.fl stadfestet 24.10.2018.  Videre reguleringsplan Fyllingsdalen gnr 19 bnr 3, 331 m.fl., FV 287 Øvre Kråkenes, stadfestet 18.06.2014 (kun 1,3 %). Rammetillatelse for prosjektet er gitt den 11.04.2019. Kommuneplanens arealdel viser at eiendommen ligger innenfor hensynsone vei støy – gul og rød sone. Krav til støyskjerming og skredsikring i byggesaken.

Skolekrets

Kontakt megler

Kjøpesum, omkostninger og betalingsplan

Se vedlagte prisliste.

Omkostninger

Se vedlagt prisliste.

Betalingsplan

Se vedlagt prisliste.

Meglers vederlag

Meglers vederlag og utlegg (betales av selger)

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500,- pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr.5.000,- pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000,- i tilretteleggingsgebyr pr enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,-. Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift

Firmaattest kr 77,- pr utskrift.

Kostnader ved avbestillinger

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. 

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. 

Energimerking

Megler har forespurt selger om energimerking, men dette er pr dags dato ikke endelig utført. Foreløpig beregning viser Rød C. Endelig energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest.

Selgers forbehold

Selger er ikke bundet dersom ikke minimum 55 % av prosjektet målt i omsetningsverdi basert på prisliste ved salgsstart er solgt og nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggearbeidene er gitt. Dersom disse forbeholdene ikke er avklart innen 15.02.2020 har selger rett til å kansellere kontrakten. 

Kjøper har i en slik situasjon rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Forbehold knyttet til vedtak om igangsetting er slettet for seksjon 13 tom seksjon 30 og her er byggearbeidene allerede igangsatt. Forbehold knyttet til vedtak om igangsetting for seksjon 01 tom seksjon 12 gjelder fortsatt med ny frist 15.06.2020. 

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. 

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. 

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 15.000,-. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere ihht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge ihht. bustadoppføringslova. 

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. 

Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.

Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. 

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. 3D bilder er kun ment for å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, beliggenhet i forhold til terreng, og utsikt - avvik vil forekomme.

Selger gjør kjøper særskilt oppmerksom på at utvendige rekkverk til boligene leveres stående og ikke liggende som vist på illustrasjoner/tegninger.

Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering.

Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. 

Utbygger vil utstede §12 garantier straks forbehold slettes og byggestart vedtas, for de aktuelle boligene vedtakene gjelder.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Salgsvilkår

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1) Prisliste 

2) Leveransebeskrivelse og romskjema (inngår i selgers trykte prospekt).

3) Plantegning datert 03.07.2019 

4) Fasadetegninger datert 03.07.2019

5) Terrengsnittegninger datert 03.07.2019 

6) Situasjonsplan/landskapsplan datert 

15. 01.19

7) Selgers prospekt

Informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Salgsoppgavedato

Dette dokumentet er sist revidert dato: 15.02.2020

VIKTIG INFORMASJON

Lovverket

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Bebyggelsens arealer

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer.  Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.  

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. 

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider.  Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. 

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. 

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no

Hvitvasking

Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art. 

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Finansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken, og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.  

DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter. 

Forbrukerinformasjon

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig.  Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. 

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. 

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.